Deventer-Er zijn nu 160 vluchtelingen in de noodopvang. Dit zijn vooral gezinnen met kinderen. De verwachting is dat de komende tijd dit aantal zal oplopen. De vluchtelingen komen in kleine groepen aan. In totaal is er ruimte voor maximaal 250 vluchtelingen.
Voor de mensen die nu in de noodopvang zitten start over drie tot vier maanden de asielprocedure. De verwachting is dat zij dan doorstromen naar een Asielzoekerscentrum.

Er hebben zich veel vrijwilligers aangemeld. Het COA is blij met de hulp en heeft vooral behoefte aan mensen die structureel ondersteuning kunnen bieden, dus liever niet voor losse activiteiten. Nieuwe vrijwilligers kunnen zich melden via deventer@coa.nl. Het aanbieden van goederen (zoals kleding, speelgoed, fietsen e.d.) kan via de Welkomwinkel van het Rode Kruis in Deventer: welkomwinkel@rodekruis-deventer.nl

In Deventer vinden we het belangrijk dat ieder kind naar school gaat. Voor vluchtelingenkinderen geldt in principe de leerplichtwet zodra zij in Nederland zijn. Het COA is in overleg met De Tintaan en Etty Hillesum Lyceum om onderwijsplekken te regelen voor de kinderen van 4-18 jaar.

ijdens de informatieavond op 9 december is al aangegeven dat de noodopvang voor één jaar is en dat er een mogelijkheid is om dit met één jaar te verlengen.

De intentie is om de noodopvang alleen zolang in stand te houden als nodig is. Hoe eerder de bestaande en nieuwe AZC’s de instroom aankunnen des te beter. Het is niet de bedoeling om van deze tijdelijke opvang een permanent AZC te maken.

Het COA heeft een omgevingsvergunning aangevraagd die de opvang van vluchtelingen aan de Laan van Borgele mogelijk maakt. Omdat de opvang eerder startte, heeft het college een gedoogbesluit genomen, tot de omgevingsvergunning verleend is. Zodra de vergunning is verleend geldt deze voor twee jaren. De termijnen worden gerekend vanaf de startdatum van de noodopvang: 21 december 2015.

Op 6 januari heeft de omwonendencommissie  een tweede overleg gehad. Hierbij waren omwonenden, Ton Hermsen en Peter de Weerd (COA), Machiel de Blouw ( wijkagent Keizerslanden) en Jos Reijerink (Gemeente Deventer) aanwezig. De omwonendencommissie komt regelmatig in deze bezetting bij elkaar om de stand van zaken rond de opvang aan de Laan van Borgele te bespreken.

Ton Hermsen is eindverantwoordelijk voor zowel het AZC in Schalkhaar als de noodopvang aan de Laan van Borgele. Op de locatie Laan van Borgele is Peter de Weerd aanspreekpunt. Omwonenden kunnen contact opnemen met het COA door te bellen met 06-25689903 of mailen naar deventer@coa.nl.

Jos Reijerink is bij dit overleg aanwezig als contactpersoon voor de gemeente. Voor vragen aan de gemeente kunt u bij hem terecht. Hij is te bereiken via telefoonnummer 14 0570.Er komt een digitaal platform dat wordt opgericht door en voor omwonenden. Op dit moment wordt nog nagedacht over de details.

Afbeelding