Deventer – De Deventer woningcorporaties Rentree, Woonbedrijf ieder1 en De Marken richten zich steeds meer alleen op hun kerntaak: zorgen voor voldoende betaalbare huurwoningen, oftewel sociale huur. Bij renovatie blijft energiebesparing een belangrijk thema.

Dit staat in de nieuwe Prestatieafspraken Wonen die de corporaties en de gemeente hebben gemaakt. Zij gaan effectief samenwerken aan de uitvoering van het woonbeleid. Ze focussen daarbij op de kwaliteit van woningen, in plaats van op aantallen nieuw te bouwen woningen. Huurdersverenigingen zijn positief over de nieuwe afspraken. Het college legt ze voor aan de gemeenteraad.

Nieuwe woningwetgeving

Wetswijzigingen en ontwikkelingen op de woningmarkt zijn de aanleiding de prestatieafspraken te vernieuwen. De corporaties zorgen er samen voor dat er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn. Ze zorgen ervoor dat er voldoende woningen zijn met een huurprijs onder de maximale sociale huurprijs van 710 euro.

Voldoende woningen voor iedereen

De nieuwe prestatieafspraken zijn vooral gericht op de beschikbaarheid van bestaande woningen voor de doelgroepen en het verduurzamen van woningen. Het woningbouwprogramma van de gemeente Deventer gaat uit van circa 250 nieuwe woningen per jaar. Driekwart hiervan wordt gebouwd door marktpartijen. De overige 25 procent is sociale huur, dit is de bijdrage van de woningcorporaties.

Bouwen aan herstructurering

In 2015 gaan Rentree en Woonbedrijf ieder1 verder met de nieuwbouw in de herstructureringswijken. Rentree bouwt 87 nieuwe woningen in de Rivierenwijk, Woonbedrijf  ieder1 levert 45 nieuwe woningen op in het Landsherenkwartier. In Diepenveen werkt De Marken aan de laatste fase van de Draaiomsbuurt met de bouw van 2 koopwoningen en 4 huurwoningen. Daarnaast onderzoekt De Marken het slopen en terugbouwen van 4 huurwoningen in Schalkhaar.

Veranderingen in de woonbehoefte

Landelijke en zelfs internationale ontwikkelingen (meer vluchtelingen) hebben gevolgen voor de woonbehoefte in Deventer. Zo moet de gemeente meer statushouders huisvesten. In 2014 kregen 89 statushouders een woning. In de eerste helft van 2015 moet de gemeente 81 statushouders huisvesten.

Scheiden wonen en zorg

Er verandert ook veel door de scheiding van wonen en zorg, waardoor mensen langer thuis wonen of vanuit zorginstellingen naar een zelfstandige woning verhuizen. De corporaties werken hierbij nauw samen met welzijn/zorgpartijen en de sociale teams en hebben afspraken gemaakt over (zorg)begeleiding en schuldhulpverlening.

Energiebesparing

Met de corporaties is afgesproken dat sociale huurwoningen over 10 jaar gemiddeld een energielabel B hebben, waarbij de kosten van de energiebesparende maatregelen zijn opgenomen in de huurprijs. Dit draagt bij aan de ambitie van de gemeente om in 2030 energieneutraal te zijn.