Deventer – Archeologen hebben de te verwachten vondsten in Deventer in kaart gebracht. Deze verwachtingskaart laat zien wat de kans is dat archeologische resten in de bodem te vinden zijn. Deze kans is nu vertaald in nieuw beleid. De archeologische beleidskaart wordt nu ter goedkeuring aangeboden aan de gemeenteraad.

Archeologische beleidskaart aangeboden aan de gemeenteraadDe verwachting is in de eerste plaats gebaseerd op de mogelijkheden die het natuurlijke landschap bood voor bewoning. Hoge droge delen zijn veel geschikter voor bewoning dan natte en lage delen. Om de verwachting goed te kunnen bepalen, is een nieuwe kaart opgesteld die de ontwikkeling van het landschap laat zien.

Vanaf de late middeleeuwen probeerde de mens het landschap steeds meer naar zijn hand te zetten. Vanaf dat moment is de kans op archeologische resten veel minder goed in te schatten op basis van dat landschap. Voor de periode na de middeleeuwen is daarom ook gebruik gemaakt van allerlei historische bronnen om de kans in te schatten.

Historische bronnen

Voor de verwachtingskaart is gebruik gemaakt van een enorm aantal historische bronnen. Op basis hiervan kunnen archeologen allerlei locaties aanwijzen waar naar verwachting archeologische resten aanwezig zijn zoals boerderijen, landweren, landgoederen, overige historische elementen of resten uit de Tweede Wereldoorlog.

Van verwachtingskaart naar beleid

De verwachtingskaart en de achterliggende documenten bevatten een schat aan archeologische, fysisch geografische en historische informatie. De archeologische beleidsregels die op een specifieke locatie gelden zijn te vinden op de beleidskaart. Deze kaart laat voor elke plek in de gemeente Deventer zien, welke archeologische regels van toepassing zijn.

Hoe groter de kans op archeologische resten, hoe strenger de regels. Hoe kleiner de kans, hoe meer ruimte het beleid biedt. De verwachtingskaart en de beleidskaarten zijn voor iedereen te raadplegen op www.deventer.nl/archeologie onder archeologiebeleid.

Ruimere vrijstellingsgrenzen

Het nieuwe beleid heeft vooral gevolgen voor het buitengebied. Nu wordt voor alle gebieden met een middelhoge en hoge verwachting een vrijstelling van 100 m2 gehanteerd. Bij ingrepen kleiner dan 100m2 is dan geen onderzoek nodig. Het nieuwe beleid zorgt voor meer variatie. Is de kans op archeologisch resten niet zo groot, dan worden ruimere grenzen gehanteerd. Daardoor is minder vaak archeologisch onderzoek nodig.

Kabels en leidingen binnenstad

Kabels en leidingen in de doorgaande straten in de binnenstad hebben in het verleden gezorgd voor grootschalige verstoringen van het bodemarchief. Deze zijn nu in kaart gebracht, waardoor in de toekomst hier geen onderzoek meer nodig is.

St. Jurriënsgasthuis

Deze week zijn bij de Snipperlingsdijk sporen van het St. Jurriënsgasthuis gevonden. Delen van het gebied lagen van nature relatief laag. Door een kleine terp aan te leggen, kon toch een kapel worden gebouwd. Op de verwachtingskaart zijn overal langs de IJssel doorbraken te herkennen die delen van het oorspronkelijke landschap hebben weggespoeld. Uit onderzoek blijkt nu ook dat een deel van de ringmuur van het gasthuis volledig is weggespoeld.