Deventer – Burgemeester en wethouders hebben uitgewerkte voorstellen gemaakt om vanaf 2016 1,2 miljoen euro te bezuinigen op buurtvoorzieningen en het Meedoen-budget. Het college streeft er naar dat buurtvoorzieningen niet verloren gaan en investeert daar in.

In januari presenteerde het college voorstellen voor bezuinigingen voor negen ton. Er was nog een tekort van ongeveer 3 ton. Het college heeft de gemeenteraad toegezegd om in maart met nieuwe voorstellen te komen. In juni 2015 neemt de raad bij de behandeling van de Voorjaarsnota een definitief besluit over de bezuinigingen.

Nieuwe voorstellen

Het college ziet mogelijkheden om op buurtvoorzieningen nog 50.000 euro en op speelplekken 90.000 euro te bezuinigen. Om de bezuinigingsopgave sluitend te krijgen, stelt het college voor 100.000 euro in te zetten uit collectieve Wmo voorzieningen en vanaf 2017 45.000 euro op overhead bij de nog samen te voegen steunpunten Mantelzorg van de Vrijwilligerscentrale en Carinova.

Huisvestingskosten behapbaar maken

Er zijn nu grote verschillen in  huisvestingskosten van buurthuizen. Het college wil die kosten voor buurthuizen behapbaar maken. Als buurthuizen een onevenredige hoge huur of hoge kapitaalslasten hebben, zal de gemeente bijdragen aan afkoop hiervan.  Dat vraagt een eenmalige investering van 700.000 euro.

Speelplekken in beheer van bewoners

Het college stelt voor om jaarlijks 90.000 euro te bezuinigen op het overaanbod aan speelplekken. Er worden 95 speelplekken verwijderd. Het gaat om de speelplekken die binnen een straal van 300 meter liggen van speeltuinverenigingen en schoolpleinen. Als bewoners de speelplek zelf willen gaan beheren, kan die behouden blijven. Ze krijgen daarvoor dan eenmalig maximaal 5.000 euro.

Als daar geen belangstelling voor is, verwijdert de gemeente de speelplek. Ook dat vraagt een investering van naar schatting 5.000 euro per speelplek. In totaal is hiervoor  475.000 euro.

Meedoen stimuleren

Om ‘meedoen’  te stimuleren, subsidieert de gemeente uit het Meedoenbudget vooral sociale activiteiten die de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van wijken/dorpen bevorderen. Dit geldt zowel voor het budget voor WijDeventer als voor het stedelijke budget.

Het  budget voor WijDeventer en wijkenbeheer wordt  466.000 euro, 180.000 euro minder dan voorheen. Het budget  voor gemeentebrede én wijkgerichte activiteiten vermindert van 509.000 naar 334.000 euro. Hiervoor komt één subsidieregeling. Het college stapt hier af van automatische jaarlijkse subsidies.

Hoorzitting en raadsbespreking

Op 8 april houdt de raad een hoorzitting over dit onderwerp. Op 22 april bespreekt de raad het in de raadsvergadering.

Inspraak

Tot 24 april kan iedereen een zienswijze bij het college indienen.

Vervolg

Op 19 mei neemt het college een definitief besluit over de voorstellen en legt het voor aan de raad. De raad neemt een definitief besluit hierover bij de Voorjaarsnota in juni. Belanghebbenden worden voor 1 juli 2015 geïnformeerd over eventuele wijziging in financiering en subsidiëring per 1 januari 2016.