Deventer- Deze week heeft de Raad van Bestuur van Carinova haar medewerkers, cliënten, de ondernemingsraad, centrale cliëntenraad, gemeenten en vakorganisaties geïnformeerd over het voorgenomen besluit om haar huishoudelijke hulp activiteiten per 1 januari 2015 in het gehele werkgebied te beëindigen. Op dit moment vindt er nog bestuurlijk overleg plaats met gemeenten om na te gaan of er nog onderhandelingsruimte is. Ons streven is erop gericht om de continuïteit van dienstverlening en werkgelegenheid zoveel mogelijk veilig te stellen.

Carinova Wmo diensten, verantwoordelijk voor de huishoudelijke hulp zal worden opgeheven. In de afgelopen jaren was het voor Carinova Wmo diensten steeds moeilijker om huishoudelijke hulp gegund te krijgen bij aanbestedingen door gemeenten, tenzij Carinova een lager tarief zou accepteren. Een lager tarief is niet verantwoord omdat dit zou betekenen dat Carinova Wmo diensten de Cao VVT niet meer kan hanteren en bovendien dat er niet meer gestreefd kan worden naar kwaliteit van de huishoudelijke hulp. Daarnaast is er de verwachting dat er steeds minder indicaties voor huishoudelijke hulp zullen worden afgegeven. Bij onafhankelijke onderzoeken in de afgelopen jaren scoorde Carinova huishoudelijke hulp (HKZ gecertificeerd) altijd hoog op cliënt- en medewerkertevredenheid.

De ontwikkelingen ten aanzien van de tariefstellingen binnen de Wmo gekoppeld aan de landelijke kortingen op het landelijk Wmo budget en de verwachting dat er minder indicaties worden afgegeven zijn aanleiding geweest voor een zorgvuldige interne evaluatie. De conclusie is dat er voor Carinova geen perspectief is voor een gezonde bedrijfsvoering van huishoudelijke hulp met een hoge kwaliteit.

Continuïteit waarborgen

Hans ter Maat, directeur Wmo diensten, betreurt het zeer dat dit voorgenomen besluit genomen moest worden. “Met name voor onze cliënten en medewerkers. Er is in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd om huishoudelijke hulp met een hoge kwaliteit tegen een kostendekkend tarief te laten voortbestaan. Ik wil graag benadrukken dat het hier om de huishoudelijke hulp gaat, de activiteiten op het gebied van Verpleging en Verzorging (thuiszorg en woonzorg) en aanvullende diensten van Carinova worden wel op een verantwoorde manier doorgezet. In de verpleging en verzorging bij onze cliënten thuis en in de woonzorgcentra verandert dus niets. Zij vallen niet onder de Wmo diensten.

Voor de medewerkers huishoudelijke hulp zal collectief ontslag worden aangevraagd.

Carinova huishoudelijk hulp zal alles in het werk stellen om nadelige gevolgen voor cliënten en medewerkers tot een minimum te beperken. In samenwerking met gemeenten en andere zorgaanbieders zullen we zoeken naar oplossingen waarbij de zorg voor cliënten niet in gevaar komt en de belangen van onze medewerkers zoveel mogelijk gewaarborgd blijven”.

Toekomst

Uitgangspunten bij dit ingrijpende voorgenomen besluit zijn zorgvuldigheid,  kwaliteit van zorg en de menselijke maat.  Om ook in de toekomst verpleging en verzorging en aanvullende diensten te kunnen blijven garanderen is een verantwoorde bedrijfsvoering noodzakelijk.