Deventer- Het college wil de inning van de eigen bijdrage voor de jeugd GGZ niet langer opschorten in afwachting van een landelijk onderzoek van Staatssecretaris Van Rijn. Het college ziet voorlopig voldoende mogelijkheden om ongewenste financiële gevolgen voor ouders te beperken. Het niet innen van de ouderbijdrage zou betekenen dat de gemeente strijdig met de Jeugdwet handelt.

Het college vraagt de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad hierover voor het een definitief besluit neemt.

Voldoende waarborgen

Het college herkent en begrijpt de zorgen van de raad, maar adviseert om de wet uit te voeren in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek van Van Rijn naar de gevolgen en kosteneffectiviteit van de ouderbijdrage. Ook wordt onderzocht of er voldoende waarborgen zijn voor ouders die het financieel niet redden. De uitkomsten worden in de zomer verwacht.

Eigen bijdrage alleen voor nieuwe gevallen

Ouders met kinderen die verblijven in een instelling die onder de Jeugdwet valt, betalen een eigen bijdrage in het onderhoud van de kinderen. Die kosten zouden ouders anders zelf maken voor bijvoorbeeld eten en drinken. De ouderbijdrage geldt alleen voor nieuwe indicaties vanaf 1 januari 2015. Die zijn in Deventer nog niet afgegeven.

Gezinscoaches zijn alert

Gezinscoaches letten goed op of ouders hun kinderen eventueel om financiële redenen onttrekken aan noodzakelijke zorg. Ouders met weinig inkomsten, omdat ze bijvoorbeeld van een bijstandsuitkering moeten leven of geen verblijfsvergunning hebben, hoeven de eigen bijdrage niet te betalen. Of ze kunnen gebruik maken van gemeentelijke regelingen voor armoedebestrijding.

Voorkomen van rechtsongelijkheid

Het college vindt het ongewenst als rechtsongelijkheid ontstaat tussen de diverse doelgroepen die wel een eigen bijdrage moeten betalen. Het college wil de Jeugdwet, ingegaan op 1 januari 2015, eenduidig uitvoeren. Ook wil het college voorkomen dat er precedentwerking uitgaat naar andere regelingen waar ook een eigen bijdrage wordt gevraagd (bijvoorbeeld Wet maatschappelijke ondersteuning).