Deventer- De Ambelt heeft sinds haar oprichting alleen maar groei gekend. Met de invoering van het passend onderwijs is dit voorbij. De regering vindt dat zoveel mogelijk leerlingen binnen het regulier onderwijs hun opleiding moeten krijgen. Hierdoor is het leerlingenaantal gedaald en dat daalt snel verder. Uiteindelijk dreigen 15 locaties te klein te worden voor goed onderwijs, terwijl de expertise voor veel leerlingen hard nodig blijft. Het bestuur van de Ambelt presenteert daarom een nieuwe koers om deze transitie zo goed mogelijk te laten verlopen in het belang van de leerlingen, ouders, medewerkers en partners. De Ambelt draagt het speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs over aan haar samenwerkingspartners. De Ambelt heft zichzelf niet op maar gaat in een andere vorm door in het belang van de leerlingen.

De strategische koers van de Ambelt bestaat uit twee richtingen. In Zwolle en Apeldoorn worden twee grote onderwijsexpertisecentra met een regionale functie ingericht. Op de andere locaties vindt een overdracht plaats met de partner op lokaal niveau. De Ambelt wil met deze samenwerkingspartners een intentieovereenkomst aangaan die gericht is op de overdracht van leerlingen per 1 augustus 2017. Leerkrachten en ondersteunend personeel van de locatie verhuizen zoveel mogelijk mee met de leerlingen. Tot ten minste 1 augustus 2017 blijft de Ambelt onderwijs en ondersteuning van hoog niveau bieden. Medewerkers, leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en partners zijn inmiddels geïnformeerd.

Er worden brede regionale onderwijsexpertisecentra ingericht in Zwolle en Apeldoorn
Speciaal onderwijs, en daarmee ook de expertise van de Ambelt, zal altijd blijven bestaan voor leerlingen die het echt nodig hebben. In Zwolle en Apeldoorn worden twee onderwijsexpertisecentra ingericht met een regionale functie. De locaties voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) in Zwolle worden overgedragen aan Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio. De SO en VSO locaties in Apeldoorn worden overgedragen aan De Onderwijsspecialisten in Arnhem. Er ontstaan hierdoor in beide plaatsen onderwijsexpertisecentra met een regionale functie en een breed onderwijsaanbod. Diversen soorten speciaal onderwijs en expertise komen hierdoor bij elkaar.  Leerlingen uit de regio met specifieke onderwijs- of ondersteuningsbehoefte kunnen in de toekomst terecht bij deze centra. Zo blijft de expertise van de Ambelt behouden en kan onderwijs en ondersteuning worden geboden aan leerlingen die vanwege hun gedrag, psychiatrische problemen of meervoudige problematiek niet goed tot leren en talentontwikkeling komen.

Goed onderwijs voor onze leerlingen en zoveel mogelijk behoud van banen
Op de overige locaties worden onze leerlingen per 1 augustus 2017 ingeschreven bij de school waar we lokaal al veel mee samenwerken. Hoe de overdracht naar de partner er uit gaat zien, wordt in de komende periode op lokaal niveau verder uitgewerkt in intentieovereenkomsten. Iedere locatie is uniek en heeft zijn eigen samenwerkingspartners, dus iedere locatie krijgt daarbij zijn eigen perspectief en plan van aanpak. Leerkrachten en ondersteunend personeel verhuizen zoveel mogelijk mee met de leerlingen.

De leerlingenaantallen blijven dalen
In 2013 kende de Ambelt een hoogtepunt met 2549 leerlingen, verspreid over 15 locaties. Daarnaast werden er 3282 leerlingen ambulant begeleid. De leerlingenaantallen lopen terug sinds de invoering van de Wet op het passend onderwijs in 2014. Inmiddels is de ambulante begeleiding overgeheveld naar de samenwerkingsverbanden en is het leerlingenaantal gedaald naar zo’n 2.000 leerlingen. De prognose is dat dit aantal verder gaat dalen. We geloven in het bestaansrecht van speciale voorzieningen voor leerlingen die deze dringend nodig hebben. Uit zorg voor de leerlingen en de kwaliteit van het speciaal onderwijs ziet de Ambelt deze koerswijziging als onvermijdelijk en noodzakelijk. Zo blijven we staan en gaan voor onze missie: iedere leerling een uitdagend toekomstperspectief.

Logo de Ambelt