Deventer – Om over enkele jaren weer ruimte te hebben voor nieuw beleid, moet de gemeente vanaf 2017 structureel 1,3 miljoen euro vrijmaken. Bij de presentatie van de Voorjaarsnota wordt dit voorgelegd aan de gemeenteraad.

Solide financiën

Wethouder Liesbeth Grijsen: “Deze coalitie heeft afgesproken een solide financieel beleid te voeren. Daarom maken we af wat eerder besloten is en kijken we scherp naar kansrijke en noodzakelijke investeringen op dit moment. Op termijn ontstaan er mogelijkheden voor nieuw beleid. Dit neemt niet weg dat we nu enkele pijnlijke voorstellen moeten doen.”

Ombuigingsvoorstellen

Enkele belangrijke heroverwegingspunten zijn:

  • minder uitgeven aan cultuureducatie door meer over te laten aan partners in de stad, of meer zelfstandig door de Leeuwenkuil te laten ontwikkelen;
  • andere organisatie van bewindvoering in de schuldhulpverlening;
  • vereenvoudiging bewaakte fietsenstalling Hema;
  • omzetting vergunningparkeren naar betaald parkeren;
  • vermindering ambtelijke inzet op gemeentebrede programma’s.

Investeren

Het college is van plan te investeren in de Poort van Deventer. Met dit voorstel worden middelen vrijgemaakt om het Deventer Innovatie Centrum te ontwikkelen. Een publiek-private samenwerking met Akzo Nobel en de provincie Overijssel. Daarnaast wordt geld vrijgemaakt om de risico’s van de aanleg van glasvezel in het buitengebied te kunnen dekken. Investeringsmiddelen worden ook gebruikt om de risico’s van de Grondexploitatie in Bergweide te kunnen dragen, waarin ontwikkelingskansen liggen voor de kop van het Havenkwartier en de Milieustraat.

Structurele ruimte

De Voorjaarsnota (pdf, 3,6 MB) biedt het kader voor de begroting 2017. Als de heroverwegingen worden gerealiseerd en de financiële bijdrage van de rijksoverheid op eenzelfde niveau blijft, dan ontstaat er vanaf 2019 structureel financiële ruimte Dat betekent dat er dan weer middelen zijn om nieuwe wensen in te vullen.

 

IMG_8691