Deventer – De Rekenkamercommissie van de gemeente Deventer heeft onderzoek uitgevoerd naar minimabeleid en schuldhulpverlening. Onderzocht is of het beleid in de periode 2011-2014 doeltreffend is geweest en of de uitvoering van de schuldhulpverlening doelmatig was. De Rekenkamercommissie concludeert op basis van het onderzoek dat niet is aan te geven of het minimabeleid doeltreffend is geweest en dat dit voor schuldhulpverlening maar ten dele is aan te geven. Concrete doelstellingen en indicatoren voor minimabeleid ontbreken waardoor de mate van doeltreffendheid niet te bepalen is en bij schuldhulpverlening wordt van de meeste doelstellingen niet gemeten of ze zijn behaald. Ook de doelmatigheid van de schuldhulpverlening is niet eenduidig te bepalen volgens de Rekenkamercommissie. Het onderzoek heeft geleid tot dertien aanbevelingen die vooral moeten bijdragen aan het vergroten van de doelmatigheid en de doeltreffendheid.

Minimabeleid en Schuldhulpverlening

Ook in de gemeente Deventer is armoede, mede als gevolg van de economische crisis, een actueel thema. Er is sprake van een stijgende problematiek inzake armoede en schuldhulpverlening. Armoede- en schuldenproblematiek is in toenemende mate een probleem dat kan leiden tot grote maatschappelijke ontwrichting. Naast landelijke voorzieningen kent de gemeente diverse voorzieningen in het kader van het armoedebeleid en zijn er diverse particuliere initiatieven zoals bijvoorbeeld vanuit kerken, de Voedselbank en Kledingbank. Voor schuldhulpverlening kunnen inwoners van Deventer terecht bij het Budget Adviesbureau Deventer (BAD).

Het onderzoek

De Rekenkamercommissie onderschrijft het belang van effectieve schuldhulpverlening en armoedebeleid en heeft daarom besloten om het onderwerp te onderzoeken. Met het onderzoek wil de Rekenkamercommissie inzicht geven in de doeltreffendheid van het armoedebeleid en schuldhulpverlening en in de doelmatigheid van de uitvoering van de schuldhulpverlening. Ook is gekeken hoe de betrokkenheid van de raad is geweest bij het armoedebeleid en schuldhulpverlening.

Geconstateerd is dat doelgroepen niet goed in beeld zijn waardoor ook niet kan worden gestuurd op maximaal bereik van doelgroepen. Ook doelstellingen zijn veelal niet meetbaar geformuleerd waardoor niet is na te gaan of het beleid doeltreffend is. Positief zijn de waardering van schuldenaren en schuldeisers over de trajecten van schuldhulpverlening en het continue streven van het BAD om de eigen organisatie efficiënter te maken en vernieuwingen aan te brengen in de processen om daarmee de doelmatigheid te vergroten.

Naar aanleiding van de conclusies op de deelvragen heeft de Rekenkamercommissie een aantal aanbevelingen gedaan. Implementatie van de aanbevelingen zal volgens de commissie bijdragen aan het vergroten van de doeltreffendheid van het beleid en de doelmatigheid van de uitvoering, niet in het minst omdat zij hierdoor meetbaar en dus controleerbaar worden.

Het onderzoeksrapport is aangeboden aan de gemeenteraad en de commissie adviseert de raad om de aanbevelingen uit het rapport over te nemen.

Rekenkamercommissie Deventer

De Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die de effectiviteit en efficiency van het gemeentelijk beleid onderzoekt. De commissie werkt niet in opdracht van het college of van de gemeenteraad. De commissie bestaat uit externe leden en raadsleden.