Deventer-Nederlandse hematologen, een zestal zorgverzekeraars waaronder Eno, en fabrikant Celgene hebben afspraken gemaakt over het gebruik van een nieuw geneesmiddel. Het betreft het middel pomalidomide (Imnovid®), waarbij patiënten met multipel myeloom, een zeldzame beenmergkanker, baat kunnen hebben.

In deze pilot hebben bovengenoemde zorgpartijen afspraken gemaakt over het voorschrijven, de bekostiging en de prijs van dit innovatieve middel. Professor Nicole Blijlevens, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie en bestuurslid HOVON, stelt: “We gaan goed monitoren of deze aanpak in de praktijk werkt en als voorbeeld kan dienen”. Ook de deelnemende zorgverzekeraars vinden deze unieke samenwerking tussen zorgpartijen, die gericht is op zinnige en betaalbare zorg, in het belang van patiënten en premiebetalers: de juiste patiënt ontvangt het juiste middel. Nooit eerder maakten zorgpartijen op deze manier afspraken over een kostbaar geneesmiddel. “We zijn trots op dit gezamenlijke resultaat, omdat daarmee de toegang tot deze zorg voor patiënten verbetert” stelt Jan Koedam, medisch directeur van Celgene.

Recent is er veel discussie ontstaan over kostbare geneesmiddelen. Deze zorgpartijen zijn van mening dat naast prijs ook andere aspecten van belang zijn voor goede en betaalbare zorg. Het gaat dan om richtlijnconform gebruik van geneesmiddelen, adequate bekostiging voor ziekenhuizen en toepassing in door HOVON aangewezen centra. Deze decentrale aanpak biedt een nieuwe invalshoek naast een centrale aanpak door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Concreet houdt dit in:

  • navolging van de richtlijn, doelmatig gebruik en effectiviteit van het medicijn zullen op de voet worden gevolgd door samenwerking tussen de beroepsgroep HOVON en het Integrale Kankercentrum Nederland (IKNL). De veldpartijen bespreken de resultaten periodiek met elkaar.
  • adequate bekostiging van ziekenhuizen is onderdeel van bilaterale afspraken tussen afzonderlijke zorgverzekeraars en individuele ziekenhuizen.
  • bilaterale prijsarrangementen tussen afzonderlijke zorgverzekeraars Zilveren Kruis, Menzis, ONVZ Zorgverzekeraar, Zorg en Zekerheid, a.s.r. en Eno en de fabrikant Celgene B.V., waarbij betaald wordt voor het medicijn, afhankelijk van de baat die de patiënt erbij heeft.

Hans Scheurer, voorzitter van de Myeloom en Waldenström groep binnen patiëntenvereniging Hematon, juicht het initiatief toe.