Deventer – Informatie over  gladheidbestrijding in de gemeente Deventer.

In de winter kan het door opvriezen, ijzel of sneeuw glad worden op de weg. Op dat moment treedt het gemeentelijke gladheidbestrijdingsplan in werking. De bestrijding is erop gericht om het verkeer op gang te houden. De gemeente Deventer is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van bijna 600 kilometer weg zowel binnen als buiten de bebouwde kom. De gemeente moet dan dus ook zorgen voor het begaanbaar houden van deze wegen bij gladheid.

Door bij lichte gladheid niet meteen alle wegen te strooien maar alleen op calamiteiten basis te werken, blijven de wegen veilig en wordt er niet te veel zout gebruikt. Dat is ook nog eens goed voor het milieu.

Strooiroutes

  • Als het een beetje glad is wordt er alleen de bruggen en viaducten waarvan bekend is dat ze snel glad worden gestrooid. (calamiteiten)
  • Bij normale gladheid de hoofdwegen en fietsroutes;
  • Bij sneeuw strooien en schuiven van de hoofdwegen, fietsroutes en speciale plekken als winkelcentra, schoolpleinen en wegen rondom      verzorgingstehuizen.

Niet in woonwijken

De gemeente bestrijdt de gladheid in woonwijken niet. Zout strooien heeft alleen zin als er veel verkeer rijdt, dat is in woonstraten niet zo. De gemeente zorgt er wel voor dat de ontsluitingswegen, busroutes en hoofdfietspaden in de woonwijken begaanbaar zijn.

Het uitrukken voor een preventieve strooiactie gebeurt op grond van de weersverwachting van Meteo Consult. Meteo Consult meldt winterse neerslag uiterlijk twee uur tevoren aan de coördinator gladheidsbestrijding. Deze geeft opdracht voor preventieve strooiacties om gladheid te voorkomen. Eventuele strooiacties voor het bestrijden van sneeuw en ijzel volgen na een melding van Meteo Consult, andere wegbeheerders of de politie. Meldingen van de provincie Overijssel worden gebruikt om strooiacties te controleren en zo nodig bij te stellen.