Deventer- Als afval goed gescheiden wordt, kan veel ervan hergebruikt worden voor nieuwe producten. In Deventer scheiden we afval al heel goed (Diftar), maar het kan altijd beter. Zonder Diftar zou de afvalstoffenheffing hoger zijn. Dit omdat de kosten voor het verwerken van restafval flink stijgen. Voor de komende jaren is een grondstoffenplan opgesteld dat die positieve trend moet voortzetten. En nog doelmatiger maakt.

Het college van burgemeester en wethouders stuurt het grondstoffenplan ter besluitvorming aan de gemeenteraad.

 

Deventenaren koplopers

 

Via het Digipanel is inwoners gevraagd naar hun ervaring met afvalinzameling. Deventenaren blijken hun afval al goed te scheiden. Veruit de meesten vinden het milieuaspect belangrijk. Zij geven zichzelf een 8,2 voor het scheiden van afval. Gemiddeld produceert een Deventer huishouden 88 kilo restafval per jaar en is een van de koplopers in Nederland!

 

3 speerpuntenminder restafval en meer zuiverheid van grondstoffen;het aanpakken van ontwijkgedrag;het gefaseerd verbeteren van Arbo en veiligheid.Actieprogramma

 

Deze speerpunten worden uitgewerkt in een actieprogramma, dat uiterlijk 1 juli 2020 wordt voorgelegd aan de raad. Acties zijn onder meer: gedragsbeïnvloeding, inzet van afvalcoaches, invoering van GF zuilen (op basis van een Europese richtlijn moet per 2024 gft  bij alle huishoudens apart ingezameld worden), de invoering van de JA JA sticker, Ulebelt als servicepunt inrichten, het opsparen van het 100 kilo quotum, verbetering van de Best-tas, verduurzaming en betere afvalscheidingsmogelijkheden bij verenigingen.

 

Verder wil het college de inzameling van papier-, glas- en Best-tas optimaliseren. Hier blijven Sallcon / Cambio medewerkers bij betrokken.

 

Nieuwe milieustraat

 

Op 6 maart 2020 wordt samen met Circulus Berkel een nieuwe milieustraat geopend aan de Westfalenstraat, waar later ook Het Goed wordt gehuisvest. Inwoners kunnen dan herbruikbare spullen, alle grondstoffen en afval op één punt inleveren. Naast meer service en gemak voor inwoners, verwachten we betere inzamelresultaten. Als de gemeenteraad instemt met het plan, volgt in de zomer van 2020 een actieprogramma.