Deventer- De Openbare Bibliotheek Deventer (OBD) wordt per 1 januari 2016 ook verantwoordelijk voor de Athenaeumbibliotheek. Het Historisch Archief van de gemeente wordt vanaf die datum beheerd door het Historisch Centrum Overijssel (HCO). De organisatie DIGIWERKT gaat het zogeheten Dynamisch Archief van de gemeente Deventer verzorgen. Werknemers behouden hun werk. De collecties van Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek (SAB) en het dynamisch archief blijven in Deventer.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft afgelopen week ingestemd met de afspraken die zijn gemaakt met de verschillende overnemende organisaties.

Aanleiding

De aanleiding voor de herpositionering is het besluit van het College van Bestuur van Saxion om de samenwerking met de Gemeente met betrekking tot SAB per 1 januari 2016 te beëindigen. Dit heeft ertoe geleid dat de SAB-organisatie ontvlecht en de gemeentelijke onderdelen geherpositioneerd moesten worden. In maart heeft het college de hoofdlijnen daarvoor vastgesteld.

Saxion en de gemeente hebben in de afgelopen maanden in goede samenwerking de voorbereidingen getroffen voor een zorgvuldige ontvlechting per 1 januari.

Afspraken

Het afgelopen jaar hebben de OBD, het HCO en DIGIWERKT, onderdeel van Sallcon, nauw met de gemeente samengewerkt aan een zorgvuldige overgang van de gemeentelijke onderdelen van SAB. Dit heeft geleid tot verschillende overeenkomsten die aan de besturen van de betrokken instellingen zijn voorgelegd.

Komende weken besluiten de besturen van de overnemende instellingen over de voorgestelde overdracht van taken en personeel. De Ondernemingsraad van de gemeente heeft positief geadviseerd over de plannen en met het Georganiseerd Overleg is overeenstemming bereikt over het Sociaal plan.

Burgemeester Andries Heidema: “Het plan is het resultaat van de constructieve gesprekken die het afgelopen jaar zijn gevoerd met de overnemende partijen. De medewerkers behouden hun werk en ik heb er alle vertrouwen in dat onze topcollecties van het Deventer erfgoed nog meer van betekenis gaan worden voor het publiek”.

Athenaeumbibliotheek

Het beheer, de ontsluiting en presentatie van de collectie van de Athenaeumbibliotheek worden ondergebracht bij de OBD. Deze medewerkers zijn per 1 januari in dienst van de OBD.

De Athenaeumbibliotheek blijft fysiek en in de presentatie zichtbaar en herkenbaar. De OBD wordt hiermee drager van een van de pijlers van Deventer boekenstad. De collectie blijft eigendom van de gemeente Deventer, de OBD neemt deze in bruikleen. De taken worden uitgevoerd vanuit de huidige Klooster-locatie.

De Athenaeumbibliotheek beheert een belangrijk deel van het erfgoed van de stad. Daar wordt over verteld, dat wordt gedeeld en gepresenteerd met tentoonstellingen, lezingen en publicaties. Samen met anderen, waaronder het Historisch Archief en het Deventer Verhaal.

Voor de versterking van de educatieve functie werkt de Athenaeumbibliotheek net als voorheen samen met onder meer De Leeuwenkuil. Zowel de OBD als de Athenaeumbibliotheek weten zich gesteund door een grote groep actieve en betrokken vrienden. Die relatie wordt ook vanuit de vernieuwde organisatie voortgezet en waar mogelijk versterkt.

Alice van Diepen, directeur Openbare Bibliotheek: “Ik geloof er echt in dat dit waardevol is voor de stad. Met 2 bibliotheken in één organisatie zijn we drager van Deventer Boekenstad en kunnen we nog meer bezoekers enthousiast maken voor het prachtige bezit van de Athenaeumbibliotheek”.

Historisch Archief Deventer

Het beheer, de ontsluiting en presentatie van de collectie van het Historisch Archief worden ondergebracht bij het HCO. Deze medewerkers komen per 1 januari in dienst van het HCO. Het HCO is een gemeenschappelijke regeling tussen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en de gemeente Zwolle.

Om het beheer door HCO te laten verzorgen, wil de gemeente toetreden tot de gemeenschappelijke regeling. Het college heeft de gemeenteraad gevraagd hierin toe te stemmen.

De Archiefbewaarplaats blijft in Deventer en de werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf de huidige Klooster-locatie. Het Historisch Archief blijft eigendom van de gemeente.

Met het samenkomen van het archief van het HCO en dat van de gemeente, ontstaat er een enorme verrijking voor onderzoekers en publiek. De presentatie en educatie gebeurt samen met anderen, waaronder de OBD, het Deventer Verhaal en De Leeuwenkuil.

Deventer wil zich meer als open informatiestad profileren en heeft inhoudelijke ambities op het gebied van e-depot. Na toetreding tot het samenwerkingsverband, worden gezamenlijke ambities, waar mogelijk en gewenst, verder geïntegreerd in een gemeenschappelijk programma.

Bert de Vries, directeur HCO: ”De gemeente heeft al langer ambities als informatiestad. Ik ben enorm blij dat HCO en Deventer hun ambities gaan vormgeven in een gemeenschappelijk programma”.

Dynamisch archief

Het ontvangen, ordenen, beheren en beschikbaar stellen van papieren archiefdocumenten, het zogeheten dynamisch archief, wordt per 1 januari ondergebracht bij Sallcon b.v. – DIGIWERKT. Deze medewerkers zijn per 1 januari in dienst van Sallcon b.v.

Sallcon b.v. – DIGIWERKT en het HCO werken samen in de archiefketen, met als doel dat te bewaren archiefmateriaal overgedragen kan worden aan het historisch archief van het HCO of na de bewaartermijn wordt vernietigd. Voor de uitvoering van de taken en de opslag van analoog materiaal zijn de wettelijke kaders en de kaders gesteld door de gemeente van toepassing.

Algemeen directeur Sallcon Jeroen Kroese: ”Onze dienstverlening sluit prima aan op de wens om het dynamisch archief onder te brengen in een keten waarvan DIGIWERKT onderdeel is. De inzet van medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt en MVO-doelstellingen worden zo positief beïnvloed”.

Wethouder cultuur Robin Hartogh Heys: “Alles overziend vormen de ontwikkelingen een mooie kans om de positie van Deventer als boekenstad en open informatiestad te versterken. Alle partijen zijn daar enthousiast over. De collecties van de Athenaeumbibliotheek en het Historisch Archief zijn voor Deventer en inwoners van onschatbare waarde. Het was dan ook een keiharde randvoorwaarde dat de collecties in Deventer en in Deventer bezit blijven. Dat vindt het HCO ook vanzelfsprekend.”