Deventer- Het college heeft besloten middelen toe te kennen aan de Hovenschool voor tijdelijke uitbreiding van de huisvesting. Daarmee volgt het college het advies van de Algemene Bezwaarschriften Commissie Deventer.

Begin dit jaar deed het bestuur van de openbare Hovenschool een verzoek om permanente uitbreiding van het schoolgebouw aan de Langestraat. Het aantal leerlingen van deze school groeit nog een aantal jaren. Dat verzoek is toen door het college afgewezen omdat niet aangetoond kon worden dat het ruimtetekort zich over een periode langer dan 15 jaar uitstrekt.

Het verwachte aantal leerlingen en de al ontvangen inschrijvingen bij de Hovenschool maken een tijdelijke uitbreiding wel noodzakelijk. In de beschikking van 3 april 2014 werd besloten dat een tijdelijke oplossing kon worden gevonden, door gebruik te maken van ruimte bij de basisschool Het Mozaïek in de Voorstad. Schoolbestuur en medezeggenschapsraad maakten bezwaar tegen deze beschikking.

Algemene Bezwaarschriften Commissie

De Algemene Bezwaarschriften Commissie Deventer heeft nu geconcludeerd dat permanente uitbreiding inderdaad niet nodig is. Wel vindt de commissie dat een tijdelijke oplossing gevonden moet worden bij de Hovenschool zelf en dus niet door te verwijzen naar de beschikbare ruimte in het Mozaïek. Dat is ook meer in lijn met de toezeggingen uit het verleden, de verkeersveiligheid en de wijkgebondenheid van de school op de Hoven, aldus de commissie. Het college heeft dit advies overgenomen.

Financiën

De investering voor de tijdelijke huisvesting bedraagt meer dan € 200.000. Daarom moet de Gemeenteraad zijn goedkeuring voor het beschikbaar stellen van het geld nog geven. Deze investering was niet voorzien in het Integraal Huisvestingplan van de gemeente. Het college stelt de Raad voor om de kosten uit de algemene middelen van de gemeente te betalen. Dit moet worden geregeld bij de vaststelling van de gemeentelijke begroting voor het jaar 2015.