Deventer- Op 28 juli 2014 bracht de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een inspectiebezoek aan woonzorglocatie Sint Jozef te Deventer. Aandachtspunten bij dit inspectiebezoek waren infectiepreventie en hygiëne maatregelen. De inspectie brengt jaarlijks diverse zorginstellingen en individuele zorgverleners een toezichtbezoek. Van deze inspectiebezoeken maakt de IGZ een rapport. Deze rapporten bevatten de bevindingen van het toezichtbezoek evenals de conclusies en de te treffen maatregelen. Als onderdeel van beleid zijn de inspectie rapporten openbaar na vaststelling en wordt het rapport gepubliceerd op de website van de IGZ.  Het volledige rapport is samen met het plan van aanpak Carinova onderaan dit artikel beschikbaar.

Kwaliteit en veiligheid
Carinova heeft kwaliteit en veiligheid als een van haar speerpunten en onderschrijft dat inspectie en openbaarmaking bijdraagt aan de naleving van de kwaliteit- en veiligheidseisen. Immers het houdt Carinova scherp, het is transparant en de sector kan er van leren. Carinova neemt de conclusies van het inspectiebezoek uitermate serieus. Carinova zet fors in op controle en borging door het direct inrichten van een onafhankelijke auditcommissie.

Samenvatting inspectiebezoek 2014
De bezochte afdelingen van de woonzorglocatie Sint Jozef voldoet niet aan alle normen. De inspectie stelt vast dat Carinova met betrekking tot hygiëne en infectiepreventie al diverse acties onderneemt. De inspectie noemt bijvoorbeeld het ophangen van dispensers voor alcohol en zeep, verplichte scholing handhygiëne en interne hygiëne audits. De inspectie merkt op dat de borging hierop ontbreekt. Registratie en controle kan beter.

Persoonlijke hygiëne medewerkers
De persoonlijke hygiëne van medewerkers voldoet aan de norm. Het beschikbaar hebben van juiste beschermende kleding en dragen van kleding voldoet bij inspectie niet aan de norm.

Persoonlijke hygiëne cliënten
Alle persoonlijke items voor persoonlijke verzorging cliënten zijn aanwezig en voldoen aan de norm. De inspectie stelt ook vast dat er per cliënt een schone washand of wegwerpwashand, schone handdoek en schone waskom beschikbaar zijn. Met betrekking tot de niet cliëntgebonden materialen zijn er verbeterpunten.

De inspectie kon niet vaststellen (schoonmaakschema en aftekenlijst ontbreken) dat rolstoelen, rollators en tilliften structureel worden gereinigd. De tilbanden van tilliften moeten persoonsgebonden worden gebruikt. Ook dat is een van de aandachtpunten naast het onvoldoende bekend zijn met het gebruik van desinfectiemiddelen.

Medicatieveiligheid
Houdbaarheid en het bewaren van steriele instrumenten en medische hulpmiddelen voldoen aan de norm. Echter kwam in het onderzoek o.a. ook naar voren dat opslag- en de omgang van medicatie niet voldoet aan de gestelde eisen. Bijvoorbeeld de temperatuur van de medicatiekoelkast wordt niet gemeten en volgens een vast schema schoongemaakt.

Keuken
De inspectie merkt op dat de HACCP normen onvoldoende zijn geborgd. HACCP is een gestructureerde methode om alle relevante gevaren in levensmiddelen te elimineren, te voorkomen of tot een aanvaardbaar niveau te reduceren. De normen bestrijken een groot terrein van bijvoorbeeld het beschikbaar zijn van de HACCP normen op de afdeling, goed reinigbare vloeren en wanden in de keuken tot het hebben van een gesloten afvalemmer met voetbediening.

Verblijfsruimten, sanitaire voorzieningen en werkruimten
De hygiëne in de verblijfsruimten voldoet aan de norm. In de sanitaire voorzieningen (toilet, douche) wordt o.a. vastgesteld dat muren en vloeren moeilijk te reinigen zijn. De werkkasten zijn niet overal goed onderhouden. Schoonmaakmaterialen zoals moppen, trekkers en bezems werden niet altijd opgehangen. Algemene opmerking voor alle drie de ruimten is dat een schoonmaakschema en aftekenlijst aanwezig moet zijn.

Plan van aanpak:

Naar aanleiding van het inspectie bezoek en de concept rapportage van de IGZ heeft Carinova per direct een aantal maatregel genomen. Op dit moment, 1 oktober 2014, zijn de volgende resultaten.

Carinova heeft per direct alle kranen op alle locaties gecontroleerd op risico met betrekking tot de water temperatuur. Carinova vervangt waar noodzakelijk de kranen in cliënt gebonden ruimtes om te voldoen aan de voorgeschreven veiligheid. Deze actie is ingezet en in medio oktober afgerond.

In de tweede week van september hebben er 10 audits plaatsgevonden op diverse locaties en woonvormen. Deze audits zijn gedaan door een externe deskundige, een interne auditor en leden van het team.

De uitkomsten van de audit zijn inmiddels uitgewerkt. De rode draad is als volgt:Verbeterpunten op persoonlijke hygiëne en gedrag van medewerkers.Verbetering op gebied van medicatie opslag en beheer.Verbetering op gebied van voeding HACCP in schoonmaak en registratieVerbetering op gebied van schoonmaakt in het algemeen. Schoonmaak gebeurt te weinig methodisch en planmatig.Verbetering op cliënt hygiëne als schoonmaak en beschikbaarheid materialen.

De aanpak is op hoofdlijnen als volgt:Met de verantwoordelijk medewerkers zijn de uitkomsten van de audits besproken. Deze medewerkers zijn geïnformeerd over de aanpak en wat er wordt verwacht.Regelzaken / concrete acties gericht op vervanging materiaal, reparatie en registratie zijn voorbereid en worden met ingang van 1 oktober in gang gezet. Alle afdelingen en locaties gaan aan de hand van een checklist/draaiboek verbeteringen doorvoeren.Programma voor betrekken en betrokkenheid medewerkers op gebied van cliënt veiligheid wordt ontwikkeld. De werkwijze moet passen bij de organisatie ontwikkeling waarbij borging van cliënt veiligheid een speerpunt is.Borging / controle wordt verbeterd. Dit wordt een combinatie intern beleggen bij medewerkers, teams, deskundigheid in de hygiëne preventie commissie en externe deskundigheid om over de schouder mee te kijken.

Het tijdpad is ambitieus en de lat ligt hoog. Het voorliggende vraagstuk willen we grondig en voortvarend aanpakken. Over de aanpak en de resultaten zullen we transparant zijn naar zowel de IGZ en ook onze cliënten medezeggenschap.

Nieuwbouw Sint Jozef
Diverse zaken zoals hierboven beschreven hangen samen met de aard van het gebouw. In 2015 wil Carinova starten met de nieuwbouw van het Sint Jozef. Het verouderde pand sluit niet aan op de hoge veiligheid en kwaliteitseisen die Carinova stelt. Zo zijn moeilijk reinigbare wanden en vloeren gebouw gebonden.

In de tussentijd kiest Carinova ervoor om tijdelijke huisvesting voor haar revalidatie cliënten op de locatie te realiseren. Tijdelijke moderne huisvesting die voldoet aan alle normen. Maar daarnaast ook nog faciliteiten biedt zoals individuele kamers met alle voorzieningen.

Tot slot:
De rapportage van de inspectie heeft gemaakt dat er sprake is van een toegenomen focus op de cliënt veiligheid. Ondanks het feit dat veiligheid een vanzelfsprekend onderdeel is van handelen in onze organisatie heeft juist de externe toetsing bijgedragen aan scherpte. Alleen toetsen door interne medewerkers op basis van de praktijk kent ook een beperking omdat de objectieve kijkt minder aanwezig is.

De komende periode zal Carinova met haar medewerkers en in overleg met de IGZ de cliënt veiligheid optimaliseren.

Hieronder het inspectierapport en Carinova plan van aanpak .

Klik hier voor het rapport van het inspectiebezoek op 28 juli 2014 aan het verpleeghuis Sint Jozef te Deventer

Kik hier voor het Carinova plan van aanpak