Deventer – De gemeente presenteert wederom een financieel solide begroting en heeft deze aangeboden aan de raad. De meerjarenbegroting 2016-2019 is structureel sluitend, dit is een belangrijke afspraak uit het bestuursakkoord. In 2015 zijn er eenmalige nadelen, die worden gedekt uit de algemene reserves. De gemeente houdt voldoende reserves om financiële risico’s op te vangen.

Vanuit de rijksoverheid komen er weer financieel onzekere vooruitzichten. Het is nog onduidelijk hoeveel geld de gemeente van het Rijk krijgt voor de bijstandsuitkeringen en de algemene uitkering uit het gemeentefonds verandert.

Sociaal domein

2015 was het jaar van de transities, waarin er veel veranderd is voor inwoners en professionals. In 2016 is de uitdaging om de werkwijzen verder te ontwikkelen, zodat de persoonlijke situatie van inwoners altijd uitgangspunt is bij toegang tot zorg en ondersteuning. Als dat zo is, leggen we de basis voor het slagen van de transformatie.

Geen nieuw beleid

In de begroting is geen ruimte voor nieuw beleid. Het college kiest ervoor om meevallers niet meteen uit te geven, maar in de voorjaarsnota voorstellen te doen over de besteding. De gemeente werkt verder aan projecten als het Sluiskwartier, de Oostriklaan, de Noorderbergpoortgarage en de Hanzeweg.

Lokale heffingen en belastingen

Zoals afgesproken in het bestuursakkoord vinden er buiten de trendmatige verhogingen geen lastenverzwaringen plaats. De raad wordt voorgesteld om de rioolheffing te laten dalen met 2,6%. De opbrengsten van de OZB stijgen trendmatig met 3%.