Deventer-Het college van burgemeester en wethouders wil de huidige 4 gemeentelijke regelingen voor tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang per 2017 vervangen door 1 nieuwe regeling. De 4 bestaande regelingen werken goed, maar er zijn ook onduidelijkheden over de toepassing ervan.

Ouders die gebruik maken van kinderopvang, kunnen aanspraak maken op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Ouders die niet aan de criteria daarvoor voldoen, maar wel tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang nodig hebben, kunnen een beroep doen op de gemeente.

Onduidelijkheid door verschillende criteria

De gemeente kent nu 4 verschillende regelingen die goed werken. Maar ouders en kindercentra geven aan dat voor de regelingen verschillende criteria gelden, terwijl het om hetzelfde kind gaat. Het is soms onduidelijk welke regeling van toepassing is, bijvoorbeeld als ouders een inburgeringscursus volgen en het kind een taalachterstand heeft (VVE).

Informeren partners, ouders en burgers

Er komt daarom 1 nieuwe regeling die de 4 huidige regelingen vervangt. De gemeente vraagt betrokkenen (partners/kindercentra) mee te denken over de nieuwe gemeentelijke kindregeling per 2017. Met deze ingangsdatum is er voldoende tijd om betrokkenen te informeren en de toegang en verwerking ervan aan te passen.

Duurdere jeugdzorg voorkomen

Het college wil het kindgerichte aanbod blijven verbeteren zodat alle kinderen, ook al hebben zij een achterstand of te maken met een crisissituatie, een stevige basis krijgen voor hun toekomst. Door 1 goede nieuwe regeling, krijgen kinderen en ouders beter toegang tot noodzakelijke ondersteuning. Dit kan duurdere vormen van jeugdzorg voorkomen.

Ieder kind goed voorbereid naar school!

Minister Asscher wil alle peuters de kans wil geven zich op een rustige manier voor te bereiden op de basisschool. Hij ziet daarin een rol voor de gemeenten met het aanbod van 7 uur peuterspelen per week. Dit sluit volledige aan bij de plannen van de gemeente: Ieder kind goed voorbereid naar school!