Deventer- De overheidsmaatregelen zullen de ouderenzorg zoals we die tot voor kort kenden binnen de AWBZ ingrijpend hervormen. Een belangrijk onderdeel is het scheiden van wonen & zorg, maar daarnaast wordt de AWBZ vervangen door de WMO en de nieuwe Wet Langdurige Zorg. Per 1 januari 2015 zullen hierdoor begeleiding en huishoudelijke verzorging overgeheveld worden naar de WMO, en lichaamsgebonden persoonlijke verzorging naar de zorgverzekeraars ZVW.

 

In de visie van de overheid bestaan er vanaf 2018 geen verzorgingshuizen meer, alleen nog verpleeghuizen. Adviesbureau Berenschot heeft berekend dat er de komende jaren zo’n 600 verzorgingshuizen zullen sluiten. De zorgvraag en -complexiteit in zowel de verpleeghuizen als de thuissituatie neemt door het verhogen van de indicatie-drempel en door de dubbele vergrijzing alleen maar toe, terwijl de thuiszorg met 40% gekort wordt. Huishoudelijke verzorging, via het WMO, zal nog minder toegekend worden omdat ouderen langer thuis wonen met mantelzorg en/of vrijwillige hulp van hun omgeving. We gaan van zorgen vóór naar zorgen dát. In de regio Salland zijn deze effecten sterker vanwege de demografische samenstelling van de bevolking.
De verder toenemende leegstand bij verzorgingshuizen is een gegeven, maar extramuralisering is in lang niet alle gevallen mogelijk. Het vergt forse investeringen die corporaties of zorgorganisaties op dit moment niet perse kunnen dragen. Daarnaast is niet altijd even duidelijk op welke wijze dit zou moeten plaatsvinden om dit ook toekomstbestendig te kunnen laten zijn.

Dit alles brengt grote (financiële) risico’s voor zorgorganisaties met zich mee.
Solis kiest voor een proactief, zorgvuldig en transparant proces en maakt op dit moment duidelijke keuzes richting de toekomst. Daarbij horen wijzigingen in de organisatie en de organisatiestructuur. Hierbij maken we onderscheid tussen de lange termijnvisie – de beoogde transitie – en de eventuele gevolgen op basis van de onderhanden zijnde zorginkoop en Wmo-aanbestedingen – die een transformatie binnen de organisatie tot gevolg heeft. Deze gevolgen zijn op dit moment nog niet voldoende inzichtelijk, en Solis hoopt daar binnenkort vanuit zowel zorgkantoor als gemeente/Wmo meer duidelijkheid over te krijgen. Op basis van die uitkomsten kan de strategie richting de toekomst verder uitgewerkt worden. Dat de beoogde krimp en bezuinigingsmaatregelen van de overheid binnen de zorgsector personele consequenties met zich mee gaan brengen mag duidelijk zijn.

Solis kiest er echter voor om het zorgpersoneel buiten schot te houden zodat de zorgkwaliteit voor haar klanten gewaarborgd blijft. De meeste maatregelen zullen derhalve binnen staf en overhead genomen worden. Daarnaast is Solis zich aan het herbezinnen op de maaltijdvoorziening. Het dalende aantal cliënten brengt minder vergoeding met zich mee en de bestaande maaltijdvoorziening kan dus niet op dezelfde wijze georganiseerd blijven. Solis kan hierbinnen op dit moment geen gedwongen ontslagen uitsluiten, maar zal er alles aan doen om dit te voorkomen.

“Binnen het nieuwe zorglandschap wil Solis kunnen staan voor kwaliteit. We willen zorgen voor een goede beleving bij onze bewoners en continuïteit voor onze medewerkers. Dit vergt een nieuwe strategie binnen de organisatie,” Ko Portengen, Bestuurder Zorggroep Solis.

Solis herijkt toekomststrategie