Deventer – De realisatie van het project kan binnen de gestelde financiële kaders worden uitgevoerd.

Nu alle benodigde vergunningen onherroepelijk zijn geworden en de gedetailleerde voorbereiding (engineering) van de werkzaamheden nagenoeg is afgerond, zijn de risico’s voor de realisatiefase goed onder controle en kan alle aandacht zich richten op de feitelijke bouw. De oplevering van het complex is vastgelegd op 5 juni 2015. Dat is 5 maanden later dan aanvankelijk was voorzien, maar realistisch gelet op de problemen die het afgelopen jaar moesten worden overwonnen. Vasthouden aan de oorspronkelijke opleverdatum levert niet het gewenste resultaat op, daar waar kwaliteit van bouw en beperking overlast voor de omgeving belangrijke criteria zijn.

Terugblik

2013 was een spannend, complex en een beslissend jaar voor de ontwikkeling van het Stadhuiskwartier. Ruim een jaar nadat er een begin was gemaakt met de sloop van de voormalige schouwburg, kon op 6 december 2013 het officiële startschot worden gegeven voor de feitelijke bouw.

Vorig jaar stond in het teken van het voorbereiden van de nieuwbouw; zowel fysiek (sloopwerkzaamheden en realisatie bouwput), als procedureel (vergunningen) en contractueel (aanbestedingsprocedure). En het was een jaar waarin bezwaarprocedures en een aantal technische tegenvallers (zoals de asbest, de vervuilde grond en ‘onverwachte’ leidingen’ die op de bouwlocatie werden aangetroffen) aanpassingen in de planning noodzakelijk maakten.

Steeds is er naar gestreefd om de voorbereidende werkzaamheden waar mogelijk door te laten gaan om aanpassingen in de planning en extra kosten zoveel mogelijk te voorkomen.

Stand van zaken

De stand van zaken begin 2014 is dat ondanks al deze uitdagingen het fundament – letterlijk en figuurlijk – onder het Stadhuiskwartier is gelegd en met vertrouwen de realisatiefase tegemoet wordt gezien. Dat vertrouwen is onder andere gebaseerd op de volgende ontwikkelingen:

 • Alle benodigde vergunningen zijn onherroepelijk, zodat de voortgang van de bouw niet meer door bezwaarprocedures zal worden vertraagd.
 • De aanbestedingsprocedure voor de nieuwbouw verliep zeer geslaagd en leverde een financieel voordeel op ten opzichte van het krediet waar de gemeenteraad op 21 maart 2012 had ingestemd. Hierdoor kon onder andere ook dekking worden gevonden voor de parkeervoorzieningen in het complex.
 • Bij de aanbesteding is gekozen voor een zogeheten Engineering, Build & Maintain (EBM)-contract, waarbij 1 partij verantwoordelijk is voor zowel de voorbereiding (Engineering), realisatie (Build) en het onderhoud gedurende een bepaalde periode (Maintain).
 • De risico’s voor de gemeente in de uitvoeringsfase zijn daarmee tot een minimum teruggebracht en liggen in beginsel geheel bij de aannemer.
 • Er is een beproefd systeem ingevoerd om de voortgang van het werk te beheersen.
 • De extra kosten ten gevolge van de vertragingen kunnen goed worden opgevangen in de stelpost ‘onvoorzien’ binnen het totale projectbudget.
 • Per saldo zal de realisatie van het Stadhuiskwartier de gemeente Deventer een financieel voordeel opleveren, omdat door de concentratie van alle ambtenaren op 1 locatie de totale huisvestingslasten dalen. De gemeente geeft dus minder geld uit aan de huisvestingslasten.
 • Voor de renovatie van het Stadhuis en het Landhuis en de aansluiting op de nieuwbouw is een positief advies verkregen van de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed. De voorbereidingen voor deze werkzaamheden zijn in volle gang.

In 2014 moeten voor een aantal onderdelen van het project definitieve oplossingen worden uitgewerkt en besluiten worden genomen.

 • Zo is de ontwikkeling van een duurzaam energievoorziening in de vorm van een Koude Warmte Opslag extra complex geworden nadat de opslagcapaciteit in de grond onder het Stadhuiskwartier onvoldoende was. De aandacht richt zich nu op een WKO-systeem in de richting van de IJssel.
 • Het definitief ontwerp voor de buitenruimte is in een afrondende fase. De laatste details over aansluiting op privé-erven zullen in de komende weken besproken worden met belanghebbenden. De demarcatie met openbare ruimte en de demarcatie met gebouw(bestrating) ligt vast.
 • De realistische planning van de bouw levert een nieuwe opleveringsdatum op van 5 juni 2015. Hierdoor is het mogelijk om rondom de zomerperiode de inhuizing logistiek goed te plannen en af te stemmen met o.a. de vergaderplanning van de raad. Na inrichting kan het complex medio september 2015 in gebruik worden genomen. De gevolgen hiervan voor de overbrugging van de huisvesting van ambtelijke diensten in de Leeuwenbrug worden momenteel in beeld gebracht en zullen in principe binnen de reguliere huisvestingskosten opgevangen kunnen worden.