Deventer – De raad heeft op verzoek een overzicht met bezuinigingsmogelijkheden gekregen. Gelijktijdig kreeg de raad de resultaten van een onderzoek of de gemeente met minder ondersteunende taken (overhead) toe kan zoals administratie, boekhouding, communicatie en management. Ook de laatste financiële stand van zaken maakt duidelijk dat opnieuw bezuinigen noodzakelijk is.

De raad gebruikt de informatie bij de onderhandelingen over het coalitieakkoord. De nieuwe raad maakt keuzes uit het pakket aan bezuinigingsmogelijkheden.

Raad kan kiezen

Er moet € 2,5 miljoen structureel bezuinigd worden vanaf 2015. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de uitkomsten van de meicirculaire van het rijk, waarin staat hoeveel geld de gemeente krijgt van het rijk.

De raad kan keuzes maken uit bezuinigingsopties van in totaal € 5,4 miljoen structureel. Dat bedrag is samengesteld uit ambtelijke kosten (€ 1,3) subsidies (€ 3,7) en overige (€ 0,4). De raad bespreekt de bezuinigingen bij de behandeling van de voorjaarsnota. De meicirculaire 2014 kan nog van invloed zijn op de hoogte van de noodzakelijke bezuinigingen net zoals de zogenaamde septembercirculaire.

Bezuinigingsmogelijkheden op een rij

De bezuinigingsmogelijkheden raken alle taken van de gemeente; van dienstverlening tot vervoer, veiligheid, onderwijs, Meedoen en de gemeentelijke organisatie. Er is gezocht naar de minst pijnlijke keuzes, hoewel de gevolgen voor dienstverlening, organisaties en de ambtelijke organisatie groot kunnen zijn.

Minder ondersteunende taken

Onderzoeksbureau PricewaterhouseCoopers (PWC) onderzocht of de gemeente met minder overhead toe kan. Dat kan, maar niet zonder verlies van kwaliteit van de in- en externe dienstverlening. De raad vroeg hierom, omdat er gemeenten zijn die ook met minder overhead goed presteren. De informatie wordt gebruikt voor de coalitieonderhandelingen en voor keuzes voor de toekomst van Deventer.

Minder is niet altijd goedkoper

PWC noemt een aantal kansrijke maatregelen om de overhead te verminderen, met randvoorwaarden. Bijvoorbeeld efficiencyverbetering, overdragen van taken aan collega’s, stoppen met taken, uitbesteden en samenwerking. PWC stelt ook dat minder overhead niet altijd goedkoper is. Uitbesteden kost ten slotte ook geld.

Actueel financieel beeld

In november 2013 is in de begrotingsstukken aangegeven dat nieuwe structurele bezuinigingen nodig zijn om de gemeentelijke huishouding financieel sluitend te houden. Op basis van de meest recente berekeningen, komt de bezuinigingsomvang uit op € 2,5 miljoen structureel. Bij de Voorjaarsnota 2014 en bij de begrotingsbehandeling 2015 wordt het beeld definitief opgemaakt.