Deventer – De Rekenkamercommissie van de gemeente gaat onderzoek uitvoeren naar het Toezichts- en Handhavingsbeleid. Het onderzoek richt zich op de wet- en regelgeving die mensen van meest nabij raakt, zoals afval, brandveiligheid, bestemmingsplannen e.d. De Rekenkamercommissie gaat onderzoeken of de beoogde resultaten van de handhavingsactiviteiten zijn bereikt (doeltreffendheid van beleid). Zo nodig komt de commissie met aanbevelingen voor verbeteringen.

Handhaving en Toezicht

Om de samenleving ordelijk te organiseren bestaat er een uitgebreid stelsel van regelgeving. Om te waarborgen dat regels ook nageleefd worden, is daarop toezicht en handhaving. Dat zijn belangrijke taken van de gemeente.  Dit onderwerp staat hoog op de maatschappelijke agenda. Enerzijds wil men de handhaving van regels intensiveren, anderzijds wil men minder overheidsbemoeienis en vereenvoudiging van regels (wat tot minder handhaving zou moeten leiden).

Veel beleidsruimte

Voor de uitvoering van toezicht en handhaving heeft de gemeente veel beleidsruimte. De gemeente bepaalt hoeveel toezicht er wordt gehouden (prioriteiten) en hoe dat gebeurt. Die keuzes worden vastgelegd in het Handhaving Uitvoeringsprogramma (HUP).

Het onderzoek

De Rekenkamercommissie onderschrijft het belang van effectieve toezicht en handhaving. Om de raad meer inzicht te geven in de doelen die zijn gesteld en in hoeverre die worden bereikt, gaat de commissie dit onderzoeken. Het onderzoeksrapport wordt dit najaar aangeboden aan de gemeenteraad.

Rekenkamercommissie Deventer

De Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die de effectiviteit en efficiency van het gemeentelijk beleid onderzoekt. De commissie werkt niet in opdracht van het college of van de gemeenteraad. De commissie bestaat uit externe leden en raadsleden.