De zeven Stedendriehoek gemeenten gaan, samen met Hattem en Heerde, een regionaal vervoersysteem opzetten. Dit vervoerssysteem combineert  onderdelen van het openbaar vervoer met  het collectieve vervoer, zoals de Regiotaxi en het leerlingenvervoer. Hierbij geven de gemeenten de garantie dat ´iedereen zo zelfstandig mogelijk tegen een redelijk tarief gebruik kan maken van een vorm van (openbaar) vervoer´. Onder voorbehoud van besluitvorming door de raden gaan de colleges vast aan de slag met het inrichten van een publieke regiecentrale. Deze centrale gaat de ritten plannen en coördineren.

De gezamenlijke aanpak moet leiden tot een betaalbaar en duurzaam vervoerssysteem voor de regio. Het op regionale schaal oppakken is logisch omdat vervoersstromen over gemeentegrenzen heen gaan. Door als gemeenten hierin samen te werken kan het aanvullend openbaar vervoer en het gemeentelijk maatwerkvervoer slimmer en efficiënter worden georganiseerd en beter afgestemd op de mogelijkheden van inwoners.

Gemeenten door decentralisaties ook meer taken maatwerkvervoer
De nieuwe aanpak is ook nodig omdat gemeenten – als gevolg van de decentralisaties in de zorg – meer taken hebben gekregen op het gebied van maatwerkvervoer. En vanaf 2017 zal ook Regiotaxi Gelderland inclusief het aanvullend openbaar vervoer een taak van de gemeente zijn.  Door samen te werken is het mogelijk om een deel van de door het Rijk opgelegde bezuinigingen op te vangen.


Publieke regiecentrale
De regio wil de vervoersstromen efficiënter organiseren door een regionale regiecentrale de ritten te laten plannen en taxi’s, busjes en bussen zo slim mogelijke routes te laten rijden door de regio. Jos Penninx is de bestuurder die dit onderwerp regionaal aanstuurt. Penninx, in het dagelijks leven ook burgemeester van Voorst, legt uit waarom de regio kiest voor een overheidsgestuurde regiecentrale. ´We kiezen voor een publieke vorm om een aantal redenen. Via de inspraakprocedure bleek een publieke regiecentrale  de voorkeur te genieten boven een privaat aangestuurde vorm. En we denken zo een meer directere sturing te kunnen garanderen. Bovendien biedt deze opzet ruimte voor verdere uitbreiding, dus dat er nog meer gemeenten kunnen aansluiten.  En een  regiecentrale op zich kan de routes slim inplannen. Dus bijvoorbeeld eerst leerlingen vervoeren naar Zwolle, daarna mensen die dagbesteding nodig hebben vervoeren van Epe naar Apeldoorn. Tevens maken we het zo mogelijk om niet één maar meerdere vervoerders te contracteren. Op deze manier heeft ook het MKB kansen en is de regio niet afhankelijk van één grote vervoerder.´


Planning
De regio wil per augustus 2016 het nieuwe vervoerssysteem gerealiseerd hebben. Komend jaar zal het vervoer worden aanbesteed en de regiecentrale en een beheerorganisatie worden ingericht. De colleges van de gemeenten hebben ingestemd met deze aanpak. De volgende stap is dat de gemeenteraden hierover een besluit nemen. Het vaststellen van de kadernota over dit onderwerp is gepland voor juni/juli dit jaar. Later dit jaar zijn de raden aan zet voor de toestemming voor het deelnemen in een gemeenschappelijke bedrijfsvoering organisatie.