Deventer- Een nieuwe Woningwet en duurzaamheidseisen, langer zelfstandig wonen en de huisvesting voor vluchtelingen met een verblijfstatus hebben de vraag naar woningen veranderd. De woningcorporaties hebben het afgelopen jaar in deze veranderende vraag kunnen voorzien. Goedkope (huur)woningen blijven noodzakelijk.

Dat blijkt uit de jaarverantwoording van de prestatieafspraken tussen gemeente en corporaties. Er is veel nieuwbouw gerealiseerd. Het blijft  belangrijk om in te spelen op maatschappelijke trends, zodat het woningaanbod goed aan blijft sluiten bij de veranderende vraag.

Wethouder Jan Jaap Kolkman: “Anders dan we soms op televisie zien, lukt het in Deventer redelijk alle mensen, ook mensen met een kleine beurs, mensen met een handicap en vluchtelingen, te huisvesten.”

Woningvoorraad

  • Scheiding wonen en zorg

Dat mensen met een zorgbehoefte langer zelfstandig blijven wonen, geeft steeds meer druk op de woningvoorraad. Daarbij moet de benodigde zorg voor deze mensen wel goed zijn geregeld. De corporaties hebben met zorgpartijen en gemeente hiervoor voldoende woningen beschikbaar gemaakt.

  • Vluchtelingen met verblijfstatus

Er komt druk op de goedkope woningvoorraad door instroom van vluchtelingen met een verblijfstatus. De verwachting is dat die blijft toenemen; in 2015 ging het om 168 mensen en in 2016 om 250. In 2015 is van de vrijgekomen woningen circa 5% aan vergunninghouders toegewezen.

Resultaten duurzaamheidsprojecten onduidelijk

Vorig jaar is het energielabel voor sociale huurwoningen aangepast. De overgang naar een energie-index (van letter naar getal) maakt dat projecten nu niet volledig op resultaten kunnen worden beoordeeld. Wel zijn er duurzame woningprojecten gerealiseerd. Ook is het afgelopen jaar de sociale woningvoorraad energiezuiniger geworden.

Inspelen op woonontwikkelingen

Uit bevolkingsprognoses en analyses van gemeentelijke woningbouwprogramma’s door de provincie Overijssel, blijkt dat er een woningtekort kan ontstaan. Vooral voor mensen die langer zelfstandig blijven wonen en kleine huishoudens. Corporaties, gemeente en projectontwikkelaars houden dat goed in de gaten, zodat zij tijdig hun beleid en plannen kunnen aanpassen.