Olst-Wijhe- Het huidige gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is geactualiseerd. Hieruit blijkt dat het tarief van de rioolheffing naar beneden bijgesteld kan worden. In 2015 was de rioolheffing € 249,12. Als er geen veranderingen hadden plaatsgevonden zou het tarief in 2016 € 297,19 zijn geweest. Het college van B&W stelt voor om in 2016 de rioolheffing te verlagen naar een kostendekkend basistarief van € 210,-. Op 30 november spreekt de gemeenteraad opiniërend over het geactualiseerde gemeentelijk rioleringsplan (GRP).

Wat merkt u van deze actualisatie?

In 2015 was de rioolheffing € 249,12. Als er geen veranderingen hadden plaatsgevonden zou het tarief in 2016 € 297,19 zijn geweest. Twee belangrijke veranderingen hebben ervoor gezorgd dat een verlaging mogelijk is:

  1. In het nieuwe GRP gaat de gemeente Olst-Wijhe over naar een andere manier van beheer. De levensduur van riolen wordt verlengd door nieuwe inspectie- en reparatiemethoden.
  2. Investeringen in de riolering worden niet langer over 40 jaar afgeschreven, omdat de spaarpot nu groot genoeg is om verbeteringen en vervangingen direct te betalen. Er hoeft daardoor geen rente meer betaald te worden over leningen.

Het nieuwe kostendekkende tarief voor 2016 kan hierdoor verlaagd worden naar € 210,-.

Hoeveel kilometer riolering heeft de gemeente Olst-WIjhe in beheer?

De gemeente heeft ongeveer 94 kilometer vrijvervalriolering, 178 km drukleidingen, 20 rioolgemalen, 908 drukrioolgemalen, 5.678 kolken en enkele bijzondere voorzieningen in beheer. Dit zijn heel veel onderdelen waar onderhoud en beheer voor nodig is. De totale waarde van het rioolstelsel is 56 miljoen euro.

In het GRP is vastgelegd wat nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen en goed voorbereid te zijn op de klimaatverandering. Het GRP geeft ook aan hoe de maatregelen worden gefinancierd, wat de gevolgen zijn voor de ontwikkeling van de rioolheffing en de maatregelen die in de geplande periode van 2016-2020 worden uitgevoerd op het gebied van:
• onderzoek en planvorming;
• beheer en onderhoud;
• renovatie en vervanging;
• stelselverbetering.