Voorst- Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst heeft een notitie met klanteisen en wensen vastgesteld met betrekking tot de capaciteitsverruiming van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo. De klanteisen zijn in de vorm van ambities omschreven, omdat het resultaat, een goede omgevingskwaliteit, leidend is voor de gemeente en kansen op meerwaarde of samenwerkingen benut moeten worden. De ambities zijn per locatie concreet uitgewerkt in deelopgaven die kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving en het landschap.

Verbreding A1 heeft gevolgen voor de gemeente Voorst
Het ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft besloten om de A1 tussen Apeldoorn en Azelo te verbreden zodat de doorstroming van het verkeer en de capaciteit van deze nationale oost-west autoverbinding verbetert. Een gedeelte van dit traject loopt door de gemeente Voorst. Hiermee heeft de verbreding ook gevolgen voor Voorst. Voor aanvang van de verdere planuitwerking door Rijkswaterstaat maakt de gemeente Voorst nu in de notitie Klanteisen en wensen kenbaar wat voor haar van belang is bij de wegverbreding.

Kernkwaliteiten van Voorst
De bestaande kernkwaliteiten en het beleid van de gemeente Voorst vormen het fundament voor de als ambities omschreven klanteisen. De gemeente Voorst is landelijk met veel groen en de leefomgeving heeft een hoge kwaliteit. Mede door haar ligging aan de A1 is de gemeente uitstekend bereikbaar. Het gemeentelijke beleid richt zich op het bevorderen van een duurzame en leefbare samenleving. Hierbij is onder meer aandacht voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid en economie. Activiteiten die passen bij het landelijke karakter van de gemeente worden actief aangemoedigd. Recreatie en toerisme hebben daarbij bijzondere aandacht.

De ambities
Voor de gemeente Voorst is het zowel redelijk als noodzakelijk dat de negatieve effecten van de A1 zoveel mogelijk worden opgeheven, verzacht en/of gecompenseerd. Haalbare ontwikkelingskansen (ruimtelijk, landschappelijk en duurzaam) kunnen daarbij helpen, ook als ze niet helemaal binnen het project van de verbreding van de A1 vallen. De vastgestelde ambities zijn:

 • Het bestaande landschap wordt behouden en waar mogelijk versterkt.
 • De landschappelijke inpassing van de A1 maakt onderdeel uit van het omringende landschap en ondersteunt de continuïteit daarvan.
 • De wijze waarop de gemeente Voorst vanaf de snelweg wordt ervaren, behouden en waar mogelijk versterken.
 • Bij alle ontwikkelingen is de dorpse schaal richtinggevend.
 • De huidige kwaliteit van verkeersdoorstroming binnen de gemeente Voorst blijft gehandhaafd.
 • Door samenwerking kansen creëren en benutten voor het vestigingsklimaat, de ruimtelijke kwaliteit, de natuur en het landschap, de Cleantech Regio, de bereikbaarheid en het toerisme.

Deelopgaven
In de deelopgaven zijn de ambities per locatie concreet uitgewerkt:

 • De Fliert, onderdoorgang bij Posterenk: hier zijn kansen voor het verder zichtbaar en beleefbaar maken van De Fliert en de ecologische verbindingszone, voor het verbeteren van de recreatieve fietspaden en voor het realiseren van een passende entree van de gemeente Voorst.
 • Attero en omgeving: in samenwerking met het bedrijfsleven zijn hier kansen voor een duidelijk herkenbare, groene en landschappelijke presentatie van de Cleantech Regio aan de A1.
 • Geluidsscherm Posterenk na de verbreding terugplaatsen en mogelijk een meer groen en landschappelijk karakter geven.
 • Verzorgingsplaatsen De Paal en Vundelaar inpassen in de omgeving en een streekeigen karakter geven.
 • Ongelijkvloerse kruising Wilpsedijk/N790 open houden en een goede fietsvoorziening op de dijk creëren.
 • Bij de IJssel: de openheid van het zicht behouden en de nadrukkelijke aanwezigheid van de brug beperken.
 • Bij Posterenk: de openheid van de onderdoorgang van de H.W. Iordensweg en een sociaal veilige fietsvoorziening behouden.
 • Bij Nieuw Schuilenburg achter Bredenoord zijn kansen voor recreatieve verbindingen en het opheffen van de ecologische barrière in de Grote Wetering.
 • Regionale fietsroutes zoals de routes Apeldoorn –  Zutphen via N345, Apeldoorn – Deventer langs A1, Apeldoorn – recreatiegebied Bussloo en naar de uiterwaarden van de IJssel via N791 verbeteren.