Deventer – De informateur, mevrouw Joke Mengerink-Hogevonder, die de mogelijkheden voor het vormen van een nieuw college in de gemeente Deventer heeft verkend, adviseert de formatiegesprekken te gaan voeren met de fracties van Gemeentebelang, PvdA, D66 en CDA.

Gemeenteraad DeventerLeidend voor dit advies zijn de wens voor vernieuwing en het urgentiebesef voor de gemeentelijke opgaven (zorg, jeugdzorg, werk en inkomen en de bezuinigingen). Dit vereist bestuurlijke en politieke stabiliteit en ervaring, wat bij deze 4 partijen duidelijk aanwezig is.

Verkennende gesprekken

Mevrouw Mengerink heeft de afgelopen week op verzoek van Gemeentebelang met alle in de raad vertegenwoordigde fracties verkennende gesprekken gevoerd. Ook is gesproken met de burgemeester. De gesprekken zijn open en in goede sfeer verlopen. De inbreng vanuit de fracties zelf heeft geleid tot het eindadvies van de informateur.

Vernieuwing

Vernieuwing, een “frisse wind”, werd in veel gesprekken prominent naar voren gebracht. “Als we van de burger transitiegedrag vragen, moeten we daar zelf het voorbeeld in geven”. Dat betekent een open relatie en communicatie met samenleving en gemeenteraad met ruimte voor dialoog.

Brede middencoalitie

De informateur heeft er vertrouwen in dat vanuit deze 4 partijen een stevig college van 4 wethouders kan worden gevormd. In de gemeenteraad ontstaat een brede middencoalitie met een nadrukkelijk door hen uitgesproken wens voor bestuurlijke vernieuwing.

Tot slot heeft de informateur enkele aanbevelingen gedaan voor de formatiefase, de volgende fase van de coalitievorming. Vanuit alle fracties is aangedrongen op voortvarendheid.

Formatiefase

In de formatiefase wordt onder leiding van een formateur met een beperkt aantal fracties doorgepraat. De formateur is mevrouw Lidy Klein Holkenborg. De formatiefase wordt afgerond met een coalitieakkoord, een politieke afspraak tussen een aantal fracties uit de raad, en de bekendmaking van een nieuw college van burgemeester en wethouders.

Nieuw college

De gemeenteraad besluit daarna over de benoeming van de wethouders. Direct daarna gaat een nieuw college aan de slag. Tot die datum is het huidige college van burgemeester en wethouders demissionair in functie.