Deventer- Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de organisatie van de jeugdzorg. Daarover zijn afspraken gemaakt met maatschappelijke partners: gezinnen krijgen sneller jeugdhulp, dichter bij huis en met zo min mogelijk bureaucratische regels. Jongeren en ouders krijgen meer regie en zeggenschap over de hulp die ze krijgen. Er wordt ook meer inzet van hen zelf en het sociale netwerk gevraagd.

Dat staat in het beleidsplan ‘Van wieg naar werk 4.0’, dat het college heeft vastgesteld.

Veilig en gezond opgroeien

De gemeente wil dat jongeren veilig en gezond opgroeien, hun talenten kunnen ontwikkelen en volwaardig meedoen in de samenleving. Lukt dat even niet, dan bekijken betrokken organisaties, samen met de jongere en het gezin of en welke begeleiding, behandeling of bescherming nodig is.

De gemeente doet dat niet zelf, maar betaalt maatschappelijke organisaties die de problemen herkennen en hulp verlenen. Wie nu zorg krijgt, houdt in 2015 dezelfde zorg bij dezelfde hulpverlener/organisatie als dat nodig is.

Gezinscoaches

Een gezin met ondersteuningsbehoefte, kan hulp krijgen van een gezinscoach. Die werkt samen met hulpverleners met kennis van opvoeden en opgroeien, psychische problemen en verstandelijke beperkingen. De gezinscoaches zijn dicht bij de gezinnen te vinden, op school of elders in de wijk. Ze bieden advies en hulp.

Familiegroepsplan

De vraag van het gezin wordt vastgelegd in een familiegroepsplan. Daar staat in wat het gezin en het sociaal netwerk zelf kunnen doen en waar nog hulp bij nodig is. Samen met het gezin bekijkt de gezinscoach, eventueel met betrokken organisaties, wanneer andere hulpverleners ingeschakeld moeten worden.

Samenwerkingspartners

De school wordt bijna altijd bij het familiegroepsplan betrokken. De huisarts, jeugdarts en medisch specialisten kunnen verwijzen naar alle vormen van jeugdhulp en werken nauw samen met de gezinscoach en Beraad voor Extra Aandacht (BEA) voor zwaardere vormen van zorg.

Regionale contracten

Voor de ‘Transitie Jeugdzorg’ werken de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle (Regio IJsselland) samen. Voor veel jeugdhulp sluiten de gemeenten regionale contracten. Omdat samenwerking tussen gemeenten verplicht is, maar ook omdat gezamenlijk opdrachtgeverschap goedkoper en beter is. Zoveel mogelijk geld en inzet kan daardoor naar de daadwerkelijke zorg gaan.

Aansluiting op basisvoorzieningen

Veel zaken worden in 2015 en 2016 verder ontwikkeld. Denk aan:

  • goede aansluiting op de basisvoorzieningen (zoals kinderopvang, jeugd- en jongerenwerk)
  • de gezinscoaches
  • de sociale wijkteams
  • het BEA
  • het Centrum voor Jeugd en Gezin
  • het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Over de invoering van ‘Passend Onderwijs’ zijn goede afspraken gemaakt. Ook is een goed informatiesysteem nodig voor hulpvragers, hulpverleners en instellingen.