Deventer – De gemeente heeft veel reacties en suggesties gekregen op het bezuinigingsplan voor buurtvoorzieningen, speelplekken en het Meedoenbudget. Het college van burgemeester en wethouders heeft de reacties meegewogen en komt in een aantal gevallen tot maatwerk.

Het college legt het aangepaste voorstel voor aan de gemeenteraad. De raad neemt in juni een definitief besluit over het totale bezuinigingsplan voor buurtvoorzieningen, speelplekken en het Meedoenbudget.

Beperkt maatwerk voor speelplekken

Vooral op het voorstel om een kwart van de speelplekken in Deventer te verwijderen, kwamen veel reacties en suggesties. De raad heeft in een extra hoorzitting mensen gelegenheid gegeven hun verhaal te doen. Op basis van deze reacties wil het college het voorstel op de volgende punten aanpassen:

  • Een speelplek die op de lijst van te verwijderen speelplekken staat, kan behouden blijven als daarvoor een andere speelplek komt te vervallen (die niet op de lijst staat).
  • Op een aantal openbare schoolpleinen kunnen kinderen uit de buurt niet altijd spelen, ondanks de afspraak die hierover met deze scholen is gemaakt. In overleg met de buurt en de schoolleiding kan de openbaarheid van deze schoolpleinen worden opgeheven. De gemeentelijke kosten voor het beschikbaar stellen van het schoolplein komen dan te vervallen. Met dit geld kunnen andere speelplekken in de buurt behouden blijven.
  • Een aantal organisaties heeft ideeën voor het overnemen van het beheer van speelplekken van de gemeente. Deze ideeën vragen om uitwerking.

De mensen en organisaties die hebben gereageerd, worden benaderd voor het vervolgtraject. Als de raad het voorstel voor beperkt maatwerk overneemt, kunnen de suggesties met de buurt en betrokken organisaties verder worden uitgewerkt.

Meer tijd voor buurthuizen De Fontein en De Schalm

Op verzoek van De Fontein kan de geplande bezuiniging voor het buurthuis in de loop van 2016 ingaan, en niet al per 1 januari 2016. Zo heeft het buurthuis meer tijd de plannen voor zelfbestuur uit te werken.

De Schalm heeft gevraagd of afbouw van subsidie minder snel kan. Het college honoreert dit. Het buurthuis heeft dan meer tijd zich voor te bereiden op de nieuwe situatie.

Activiteiten jeugdsport via nieuwe subsidieregeling

Ook vanuit de jeugdsport heeft de gemeente een aantal reacties ontvangen. Het college blijft bij het voorstel dat de vaste subsidie voor sportclubs van € 11,50 per jeugdlid komt te vervallen. Voor activiteiten kunnen sportverenigingen wel subsidie aanvragen. Dit kan via een nieuwe subsidieregeling die is bedoeld voor alle sociale activiteiten in de gemeente.

Het budget dat beschikbaar was voor vrijwilligersorganisaties, blijft in stand.