Deventer – Een visie op de toekomst van Schalkhaar en input van de gemeente voor een gezamenlijke dorpsagenda. Dat wil de gemeente bereiken door een nieuwe manier van samenwerken met de inwoners van Schalkhaar.

Burgemeester en wethouders leggen de concept dorpsvisie voor aan de gesprekspartners. Na het verwerken van hun reacties neemt de raad een besluit.Schalkhaar luchtfoto

 

Meer ruimte voor bewoners

De inwoners zijn bereid zich in te zetten voor activiteiten en de leefbaarheid in het dorp. Omdat de rol tussen gemeente en inwoners verandert, doet de gemeente een groter beroep op inwoners. Behoud van de sterke sociale cohesie is voor de toekomst van het dorp essentieel.

Wethouder Plattelandsbeleid Marco Swart: “Samen met bewoners en instellingen houden we het platteland, de dorpen en de kernen leefbaar. De gemeente is terughoudend, zolang mensen zelf in hun eigen omgeving zaken kunnen op- en aanpakken. Voor inwoners betekent dit dat zij ruimte krijgen voor een eigen invulling van hun rol in het dorp.”

Dorpsagenda

De gemeente wil met alle partijen samen een Dorpsagenda opstellen. Iedereen levert vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid een bijdrage. We stellen gezamenlijk doelen vast en gaan nieuwe samenwerkingsverbanden aan. We houden die agenda actueel in structureel overleg.

Schalkhaar

Schalkhaar heeft ongeveer 4700 inwoners. Prettig wonen en een sterke sociale cohesie leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid. Er zijn diverse voorzieningen, waaronder de kerk, een basisschool, winkels, horeca en sportaccommodaties. De meeste inwoners werken buiten het dorp.

Ontwikkelingen

De bevolkingsomvang  krimpt voorlopig niet maar de samenstelling wijzigt wel. De leeftijdsgroep van 64 jaar en ouder blijft in aandeel ongeveer gelijk. De groep 0-19 jarigen wordt de komende 15 jaar groter, maar het aandeel daalt. De groep 20-64 jarigen schommelt rond de 55% en stijgt licht.

In 2025

Wethouder Swart: “We willen dat je in elke fase van je leven prettig in Schalkhaar kunt wonen, leven en werken. Nu, maar ook in 2025. Kinderen kunnen er naar school en veilig opgroeien. Mensen die zorg nodig hebben, krijgen die in het dorp. Schalkhaar is aangewezen als een Woonservicezone. Dit betekent dat er een diensten- en voorzieningenpakket komt dat is afgestemd op de vraag. Dan kunnen mensen langer in Schalkhaar blijven wonen.”

Wonen in Schalkhaar

Uit het woonbehoefteonderzoek blijkt dat er na de nieuwbouw in De Wijtenhorst en Douwelerleide weinig behoefte meer is aan extra woningen. Om leegstand te voorkomen, wordt in het bestaande vastgoed ruimte gezocht voor de toekomstige woonbehoefte in het dorp.

Dorpsvisies

De gemeente Deventer gaat voor alle 6 de dorpen een dorpsvisie opstellen. De Dorpsvisies voor Loo, Lettele en Diepenveen zijn klaar. Hierna volgen de dorpsvisies voor Bathmen en Okkenbroek. De dorpsvisies worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Overijssel.