Deventer – De gemeente heeft de meerjarenbegroting 2015-2018 op orde. De begroting 2015-2018 is structureel sluitend. Ook het vermogen van de gemeente om tegenvallers op te vangen is voldoende.

 

Het college heeft de meerjarenbegroting vastgesteld en naar de raad gestuurd.

Realistisch

Het college heeft een sluitende begroting  kunnen presenteren. Wethouder Grijsen (Financiën): ”De komende jaren houdt de gemeente weliswaar geld over, maar dat geven we niet meteen uit. We houden de hand op de knip omdat we nog steeds met veel onzekerheden te maken hebben. Voorbeelden hiervan zijn de  Algemene Uitkering, de 3 decentralisaties en het herverdeelmodel bijstandsuitkeringen”.

Voorjaarsnota

In de voorjaarsnota van 2015 bekijkt het college opnieuw hoe de gemeente er financieel voor staat. Dat is het moment voor de gemeente om zich te bezinnen op het financiële en inhoudelijke beleid voor 2016 en de jaren daarna. Er is dan meer duidelijkheid over hoeveel geld de gemeente van het Rijk krijgt, voor zowel de Algemene Uitkering als de rijksbijdrage voor bijstandsuitkeringen. Ook zijn dan de eerste ervaringen met de 3 decentralisaties bekend.

Lokale heffingen en belastingen

De rioolheffing daalt met 1,9 procent en de afvalstoffenheffing blijft gelijk. Voor de onroerende zaakbelasting (OZB) wordt de trendmatige verhoging van 3 procent toegepast. Afhankelijk van de uitkomsten van de herwaardering van woningen worden later dit jaar de definitieve tarieven OZB vastgesteld.

Interactieve app

De meerjarenbegroting is voor het eerst interactief te raadplegen via een app. Die is beschikbaar voor zowel Apple als Android onder de naam ‘Deventer Begroting 2015’. Daarnaast is er een webversie beschikbaar: http://begroting2015deventer.appspirit.nl/app

Met de digitale, interactieve begroting 2015 – 2018 zet de gemeente een nieuwe stap in het toegankelijker maken van haar financiën voor een breed publiek. Ook levert het een besparing in papier- en drukkosten op en draagt het bij aan de duurzaamheidsambities van de gemeente.