Twello- Het college van burgemeester en wethouders presenteert de gemeenteraad van Voorst de Bestuursrapportage 2015 en de Programmabegroting 2016 – 2019.

De Bestuursrapportage 2015
In de Bestuursrapportage meldt het college op koers te liggen met de uitvoering van de plannen voor 2015 gebaseerd op het coalitieprogramma ‘Samen willen samen doen’. Dat geldt voor de uitvoering van de transitieoperatie in het sociale domein: de nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en Participatiewet zijn voortvarend opgepakt en de overgang van taken en verantwoordelijkheden heeft niet tot problemen geleid. Het geldt ook voor andere plannen die in uitvoering zijn, zoals de start van het proces naar de nieuwe omgevingsvisie, de evaluatie van de woonvisie, de uitvoering van diverse infrastructurele werken, de voorbereiding van de bouw van de brede school in Twello en de nieuwbouw van het Veluws College, de voorbereiding van de oprichting van een regionale vervoerscentrale voor doelgroepenvervoer en het gestalte geven aan burgerparticipatie; de voortgang van de plannen in uitvoering is over het algemeen tevredenstellend.

In financieel opzicht is 2015 een heel moeilijk jaar: het college meldt in de Bestuursrapportage een bedrag van € 550.000 aan tegenvallers. De belangrijkste tegenvallers hebben betrekking op de uitvoering van de uitkeringsregelingen, de bijstand, Ioaw en Ioaz: sprake is van een aanzienlijk hoger benodigd bedrag aan uitkeringskosten in combinatie met een hogere uitvoeringslast en een verlaagde rijksvergoeding, in totaal per saldo een nadeel van ruim € 400.000. Oorzaak is de, tegen de verwachting in, toename van het aantal uitkeringsgerechtigden ten opzichte van 2014 en bovendien een aanzienlijk toegenomen taakstelling tot het bieden van huisvesting en inkomensondersteuning aan asielgerechtigden.

Het college zet alles op alles om met een integrale aanpak in werkgelegenheidsprojecten, waarbij hopelijk kan worden geprofiteerd van een beginnend economisch herstel, het aantal uitkeringsgerechtigden op korte termijn terug te dringen tot minimaal het niveau 2014. Voor wat betreft de opvang van vluchtelingen en asielgerechtigden wil het college substantiële bijdrage leveren in het oplossen van de actuele landelijke problematiek. Het college stelt de raad voor om ingaande 2016 een bedrag van € 200.000 per jaar vrij te maken voor een nog uit te werken Voorster bijdrage in de vluchtelingenproblematiek.

Andere grote financiële tegenvallers die het college in de Bestuursrapportage meldt zijn een verlaging van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds voor 2015 met € 140.000 en een bedrag van € 120.000 aan hogere uitvoeringskosten voor heffing en inning van gemeentelijke belastingen vanwege de uitgestelde invoering van de regionale belastingsamenwerking en vanwege juridische procedures die voortvloeien uit de ingevoerde precariobelasting.

Het college meldt voorts een tegenvaller van € 94.000 in het doelgroepenvervoer als gevolg van hogere uitvoeringskosten na het faillissement van de voormalige uitvoerder in combinatie met verlaging van de provinciale bijdrage door afname van het gebruik van de regiotaxi, en een tegenvaller van € 120.000 vanwege een noodzakelijke bijstorting in de kapitaalverzekering voor toekomstige wethouderspensioenen. Deze beide tegenvallers worden gedekt uit de algemene reserve vrij aanwendbaar.

Omdat de oorspronkelijke begroting voor 2015 al uit ging van een nadelig resultaat van € 450.000 brengen de financiële tegenvallers uit de Bestuursrapportage het begrotingsresultaat voor 2015 op € 1 miljoen negatief.

De Programmabegroting 2016 – 2019
Voor de komende jaren tekent zich voor de gemeente een positief financieel perspectief af. De begroting die het college presenteert resulteert in voordelige begrotingssaldi van € 337.000 in 2016 oplopend naar € 670.000 in 2019. In de cijfers van de begroting zijn de effecten van de Bestuursrapportage 2015 verwerkt. Ook de lasten van nieuwe beleidsmaatregelen waartoe de raad dit voorjaar heeft besloten met vaststelling van de Prioriteitennota 2016 – 2019 zijn in de begroting meegenomen: maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid, middelen voor duurzaamheidsbeleid, versterking van de strategische Board Stedendriehoek, versterken van de functie en positie van dorpsbelangenverenigingen door middel van ondersteuning door dorpscoördinatoren en verduurzamingsmaatregelen voor de gemeentelijke gebouwen. Ook de lasten van het Integraal wegenbeheerplan 2016 – 2019 waarin wordt voorzien in extra middelen om de achterstand in onderhoud van gemeentelijke wegen in te lopen zijn in de begroting opgenomen onder het voorbehoud dat de gemeenteraad nog over het door het college gepresenteerde wegenbeheerplan moet besluiten. Tot slot is ook de eerdergenoemde financiële ruimte van € 200.000 per jaar voor het leveren van een bijdrage aan de nationale vluchtelingenproblematiek in de cijfers verwerkt.

Het is vooral de aanzienlijke verhoging van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, de bijdrage die de gemeente jaarlijks van het rijk ontvangt, die het positieve effect op de gemeentebegroting voor de komende jaren veroorzaakt: de in de mei- en septembercirculaire over het Gemeentefonds uitgebrachte cijfers brengen voor Voorst een verhoging van de algemene uitkering met zich mee van € 850.000 in 2016 oplopend naar ruim € 1 miljoen in 2019.

Ondanks het positieve financiële toekomstbeeld bestaat volgens het college alle aanleiding behoedzaamheid in het financiële beleid te blijven betrachten. Met name in de ontwikkeling van de lasten van de transitieoperatie in het sociale domein bestaan nog veel en grote financiële ongewisheden. Het college zal de raad komend voorjaar, halverwege deze bestuursperiode, een midterm review presenteren, een rapportage over de resultaten tot dan toe van de uitvoering van het coalitieprogramma met een doorkijk naar de tweede helft van de periode.