Deventer- Goede riolering is nodig voor de bescherming van de volksgezondheid en het milieu. Daarnaast hebben we te maken met de effecten van klimaatverandering. Riolering wordt daardoor steeds belangrijker voor het tegengaan van wateroverlast en droogte. Het rioolstelsel beheren en onderhouden is een taak van de gemeente. Het college biedt de gemeenteraad het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsprogramma (GRP) aan ter vaststelling.

In het GRP  staat hoe de riolering de komende vier jaar wordt beheerd, welke ambities we hebben en hoe we omgaan met klimaatadaptatie en circulariteit. De komende vier jaar investeert de gemeente jaarlijks ongeveer 1,5 miljoen euro in reparatie en vervanging van het riool en het nemen van klimaatadaptieve maatregelen.

Wethouder Frits Rorink: “Het riool is belangrijk voor een gezonde en veilige leefomgeving. Door de klimaatverandering wordt goed omgaan met ons regenwater steeds belangrijker. De kunst is een balans te vinden tussen droge en té droge voeten. We willen schoon regenwater zoveel mogelijk in de grond op laten nemen op de plaats waar het valt. In plaats van direct af te voeren via het riool. Zo voorkomen we overbelasting van de riolering en verminderen we problemen die door droogte kunnen ontstaan.”

De komende jaren

Belangrijk in het rioleringsprogramma is en blijft de opgave om de bestaande riolering goed te onderhouden en daarmee goed te laten werken. Rioleringsvoorzieningen worden daarom regelmatig gereinigd en geïnspecteerd. Als het nodig is worden reparaties uitgevoerd of wordt het riool vervangen.

Daarnaast gaat komende jaren veel aandacht naar maatregelen om wateroverlast tegen te gaan en tegelijkertijd bijdragen aan het voorkomen van verdroging. Bij werkzaamheden in bestaande wijken wordt gekeken of het regenwater kan worden afgekoppeld van het gemengde riool en in de bodem kan worden geïnfiltreerd. Bij nieuwbouwprojecten wordt hemelwater direct al gescheiden gehouden van het huishoudelijk afvalwater.

Regionale samenwerking

De gemeente staat er niet helemaal alleen voor. De komende jaren wordt intensief samengewerkt binnen RIVUS. RIVUS is een regionale samenwerking op gebied van riolering, water en klimaatadaptatie in West Overijssel en bestaat uit 8 buurgemeenten, provincie Overijssel en Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Afkoppelen van het riool

De gemeente stimuleert het afkoppelen van de regenpijp van het riool door inwoners en bedrijven. Afkoppelen zorgt ervoor dat het riool minder wordt belast, bijvoorbeeld bij extreme regenval, en het schone regenwater beter wordt benut. Kijk voor meer informatie en de subsidieregeling op www.deventerstroomt.nl.

Rioolheffing 2022

Inwoners en bedrijven met een rioolaansluiting betalen mee aan het riool in de vorm van rioolheffing. De rioolheffing bedraagt per 1 januari 2022 € 174,96 per jaar voor een gewone (huis)aansluiting. De rioolheffing voor 2021 bedroeg € 173,76.