Deventer/Olst-Wijhe/Raalte/-De samenwerkende gemeenten in de regio IJsselland hebben een nieuwe mijlpaal bereikt.

De contracten voor de inkoop en subsidiering van de jeugdhulp per 1 januari 2015 zijn opgesteld. Dat betekent dat kinderen en jongeren die dat nodig hebben ook vanaf 1 januari 2015 kunnen rekenen op adequate zorg.

Op 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor bijna de gehele jeugdhulp. De preventieve en lichtere vormen van jeugdhulp worden lokaal door de individuele gemeenten verzorgd. De elf samenwerkende gemeenten in de regio IJsselland hebben afgesproken de zwaardere vormen van jeugdhulp, die minder vaak voorkomen, gezamenlijk te organiseren. De regiogemeenten organiseren deze zorg samen met lokaal, regionaal en landelijk werkende aanbieders van jeugdhulp. Dit gebeurt door middel van financiële afspraken. De afspraken zijn opgenomen in contracten.

Overgangsperiode

De zwaardere vormen van jeugdhulp worden in ieder geval de komende twee jaar door de bestaande jeugdzorgaanbieders verzorgd. De gemeenten en aanbieders hebben afspraken gemaakt om dat efficiënter te doen, waardoor noodzakelijke zorg voor wie dat nodig heeft mogelijk blijft.

De afgelopen maanden is er samen met de aanbieders voor jeugdhulp hard gewerkt aan het vaststellen van de (rand)voorwaarden en de contracten. De aanbieders en de regiogemeenten tekenen medio november 2014 de contracten. Het gaat om 240 zorgcontracten.

Continuïteit van zorg

Met de ondertekening van de afspraken kunnen kinderen en jongeren die op dit moment zorg ontvangen vanaf 1 januari bij dezelfde, vertrouwde jeugdzorgaanbieder terecht. Nieuwe cliënten in 2015 en cliënten die op 31 december 2014 op de wachtlijst staan voor hulp, kunnen eveneens rekenen op hulp via bestaande aanbieders.

Om de continuïteit van de zorg te waarborgen en omdat de bestaande financiële afspraken per jeugdzorgonderdeel verschillen, worden de huidige manieren van financiering voortgezet voor twee jaar. Op basis van onder meer de ervaringen in die periode wordt beoordeeld hoe de zorg in de toekomst het beste georganiseerd kan worden.

Vernieuwingen in de Jeugdzorg

Jeugdzorgaanbieders krijgen twee jaar de tijd om vernieuwingen in de jeugdzorg door te voeren. Voor de beoogde transformatie in de jeugdhulp worden nu al afspraken gemaakt. De vernieuwing van het jeugdzorgstelsel is nodig om deze betaalbaar te houden.

Gemeenten en zorgaanbieders zien ook mogelijkheden om de zorg effectiever en efficiënter vorm te geven. Zo wordt een groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid van het gezin en het sociale netwerk betrokken. Bovendien gaan gemeenten de ondersteuning dichter bij inwoners organiseren, bijvoorbeeld door wijkteams in te richten en/of de toegang regelen via het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarmee kan er sneller en preventiever gewerkt worden en kan een verschuiving plaatsvinden van de meer zware vormen van hulp naar lichte opvoed- en opgroeiondersteuning.

Jeugdhulpverleners gaan nauwer samenwerken met elkaar en met andere beroepskrachten zoals leerkrachten en thuiszorgmedewerkers, zodat alle problemen van één huishouding integraal en in samenhang kunnen worden aangepakt.

Samenwerkende gemeenten IJsselland

De regiogemeenten IJsselland hebben in 2012 afgesproken dat zij de transformatie jeugdzorg gezamenlijk oppakken. Het  Regionaal Transitiearrangement maakt deel uit van een langdurig en intensieve voorbereidingsperiodes van de gemeenten, aanbieders en financiers.

De samenwerkende gemeenten in de regio IJsselland zijn Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. Vanaf 1 november 2014 heeft deze samenwerking ook een juridische basis met een gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland. Deze organisatie gaat de contracten met de zorgaanbieders ondertekenen.