Deventer- Kinderopvang Sam&ko (onderdeel van Raster) neemt een deel van het failliete Ikke over. De ouders van de kinderen in de opvang hebben een brief gehad.

Raster kinderopvang B.V. (Sam & Ko) is bereid om, bij voldoende belangstelling, de huidige groepen kinderen van Ikke zoveel mogelijk bij elkaar te houden en op te vangen in een van haar eigen locaties. Waar nodig zullen groepen moeten worden samengevoegd. Over de keuze van de locatie zal met iedere ouder/verzorger worden overlegd en desgewenst kan daarbij ook voor een andere locatie van Raster worden gekozen. Raster garandeert dat alle kinderen kunnen worden opgevangen.

Overname personeel
Afhankelijk van het aantal kinderen is Raster voornemens een of meer personeelsleden van Ikke in dienst te nemen, zodat de kinderen zoveel mogelijk het vertrouwde gezicht blijven zien. Dit is echter mede afhankelijk van verplichtingen van Raster op grond van recente reorganisaties.

Levensovertuiging
Raster zal zich inspannen om ruimte te geven aan de christelijke signatuur van Ikke en daarom wil zij ook de bestaande groepen zoveel mogelijk bij elkaar houden. Deze werkwijze is voor Raster bekend: zij werkt ook samen met andere scholen met een christelijke of bijzondere signatuur.

Nieuwe overeenkomst
Ouders zullen met Raster een nieuwe overeenkomst moeten sluiten. De tarieven van Raster liggen helaas hoger dan bij Ikke. Raster is bereid voor de rest van dit jaar hier een speciale regeling voor te treffen. Vanaf volgende jaar (2016) zullen de eigen tarieven in rekening worden gebracht.

Vloeiende integratie
Iedere locatie van Raster heeft een oudercommissie en er is een Centrale Oudercommissie waarmee regelmatig overleg wordt gevoerd. Raster stelt voor een tijdelijke aparte werkgroep met ouders van Ikke te vormen teneinde de integratie in de organisatie van Raster in goede banen te leiden.