Gemeente en BAM hebben op hoofdlijnen afspraken gemaakt over een nieuwe opleverdatum. Voor aanvullende opdrachten, meerkosten en eerder gemelde vertragingen bij de start van de bouw, betaalt de gemeente € 1,8 miljoen aan BAM. De kosten blijven binnen het projectbudget. De opleverdatum is vastgesteld op 1 oktober 2015.

Stadhuiskwartier

Dat zijn de belangrijkste afspraken die de gemeente nu met BAM heeft gemaakt. De definitieve afspraken worden vastgelegd, zodra er overeenstemming is over de consequenties van een aantal door BAM voorgestelde optimalisaties die door  het ontwerpteam worden uitgewerkt. De verwachting is dat dit binnen enkele weken is afgerond.

Binnen budget

Het bijzondere ontwerp van het Stadhuiskwartier, op een uitzonderlijke plek in de historische binnenstad, vraagt om innovatieve oplossingen. Dat betekent dat sommige werkzaamheden meer tijd vragen dan voorzien. Het hoge ambitieniveau in ontwerp, duurzaamheid en kwaliteit blijven voor het college het uitgangspunt. De kosten blijven binnen het door de raad beschikbaar gestelde budget.

Afspraken

De gemeente betaalt aan BAM € 1,8 miljoen. Het bedrag wordt gedekt binnen de projectbegroting. De nieuwe opleverdatum is 1 oktober 2015. Inrichtingswerkzaamheden die volgens de planning na de oplevering zouden worden uitgevoerd worden voor die datum  opgestart, zodat het gebouw in 2015 in gebruik genomen kan worden. Met de € 1,8 miljoen zijn nu afspraken gemaakt over lopende discussies met betrekking tot ontwerp, uitvoering en kosten. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over borging van het kwaliteitsniveau en optimalisatie van de werkprocessen.

Projectwethouder Robin Hartogh Heys: “Dat bij grote, complexe bouwprojecten af en toe aanpassingen nodig zijn en twistpunten ontstaan over de verantwoordelijkheid voor vertragingen en kosten is normaal. Ik ben er van overtuigd dat we dit samen met BAM goed gaan oplossen. Daardoor komt er nu duidelijkheid over het verdere bouwproces en de tijd en inzet die hiermee gemoeid zijn.”

Risicovoorziening

Bij het opstellen van de begroting voor het Stadhuiskwartier is in het kader van risicomanagement al rekening gehouden met het bijzondere ontwerp, de complexiteit van de bouw op deze uitzonderlijke locatie en het hoge ambitieniveau. De extra kosten sluiten aan bij het bedrag dat in de vertrouwelijke raadsmededeling van 22 augustus 2014 is aangegeven.

Extra werkzaamheden en meerkosten

Sommige werkzaamheden die wel al waren begroot, maar waar nog geen opdracht voor was gegeven, worden nu voor de oplevering van het EBM contract  uitgevoerd. Voorbeeld daarvan is de aanleg van data- en telefonievoorzieningen. Dit loopt nu gelijk op met andere installatiewerkzaamheden waardoor deze werkzaamheden bij de oplevering van het gebouw al afgerond zijn.

De aansluiting van de nieuwbouw met de Hereeniging wordt anders uitgevoerd dan waarvan bij de aanbesteding van het werk is uitgegaan De ingang van de fietsenkelder is bijvoorbeeld verplaatst van de Grote Poot naar de Polstraat. Dit heeft deels te maken met de gemaakte afspraken met de Hereeniging, onder andere over het gebruik van een deel van de kelder in ruil voor overdracht aan de gemeente van de grond op het pleintje links van de Hereeniging.

Een onvoorziene tegenvaller die niet aan BAM toegerekend kan worden zijn de extra funderingspalen die BAM op bepaalde plekken moest plaatsen. De bodemgesteldheid op die plekken kon niet eerder zo nauwkeurig onderzocht worden. De extra kosten betreffen niet alleen extra palen, maar ook de fundering  die deels aangepast moest worden.