Olst-Wijhe-Olst-Wijhe presenteert in de begrotingsbrief een positief beeld voor de begroting 2016-2019. Hierin is rekening gehouden met een aantal ontwikkelingen, aanpassingen in bestaand beleid en enkele voorstellen voor nieuw beleid. De jaren van heroverwegingen worden daarmee afgesloten.

Het begrotingsbeeld is als volgt:

2016                      € 182.000   positief
2017                      € 228.000   positief
2018                      € 112.000   positief
2019                      € 112.000   positief

Het college heeft als uitgangspunt, dat de lastendruk voor de burger beperkt moet blijven. De gemeentelijke belastingen (OZB) worden alleen trendmatig (met 1%) verhoogd. Daarnaast wordt, zoals opgenomen in het Coalitieakkoord 2014-2018, de hondenbelasting met ingang van 2016 afgeschaft.

Een aantal ontwikkelingen heeft grote effecten op het begrotingsbeeld. Het grootste voordeel zit in het feit, dat de gemeente een hogere uitkering krijgt vanuit het Gemeentefonds doordat geld vanuit het rijk op een nieuwe manier verdeeld is. Daarnaast zorgt de lage rentestand voor een fors voordeel, omdat onder andere langlopende leningen zijn afgesloten tegen een laag rentepercentage. Ook de heroverwegingen van de laatste jaren hebben nu hun maximale effect.

Binnen het Sociale Domein is er sprake van een forse korting door het rijk op het budget voor de jeugdzorg. Dat kan worden opgevangen, doordat er minder beroep wordt gedaan op andere voorzieningen als huishoudelijke hulp, nog niet ingezet budget en het feit dat de gemeente ook al had gereserveerd voor tegenvallers.

De begrotingsbrief(pdf, 661 kB) wordt 28 september opiniërend behandeld in de gemeenteraad. Op 9 november komt de begroting besluitvormend in de raad.

Olst-Wijhe presenteert in de begrotingsbrief een positief beeld voor de begroting 2016-2019. Hierin is rekening gehouden met een aantal ontwikkelingen, aanpassingen in bestaand beleid en enkele voorstellen voor nieuw beleid. De jaren van heroverwegingen worden daarmee afgesloten.

 

Gemeente Olst-Wijhe