Oost-Nederland – Met ingang van 1 januari gingen bij de eenheid Oost-Nederland 116 nieuwe teamchefs aan de slag. Zij leiden de basisteams binnen de districten en diensten, die op 1 januari 2015 daadwerkelijk in een nieuwe vorm van start zijn gegaan. Daarnaast zijn er vijf districtschefs en vijf diensthoofden benoemd, die de districten en diensten in de eenheid Oost-Nederland leiden. Alle vacatures voor leidinggevende posities zijn hiermee ingevuld.

Politiechef Stoffel Heijsman van de politie-eenheid Oost-Nederland is blij met de benoemingen, die ook de instemming van de betreffende burgemeester en de officier van justitie kregen. “Alle leidinggevenden hebben moeten solliciteren op een nieuwe functie. Op cruciale posities in onze eenheid hebben we nu leidinggevenden, waarmee we een belangrijke volgende stap in de vorming van één politie kunnen zetten.”

Vakmanschap
De nieuwe chefs hebben een sturende rol in het operationele politiewerk en de dienstverlening aan burgers. Het vakmanschap van politiemensen staat hierin centraal. Bij de selectie van de nieuwe chefs is daarom nadrukkelijk gekeken naar hun leiderschapskwaliteiten, hun vermogen om mensen met elkaar te verbinden en hun bereidheid om vakmanschap van politiemensen ruimte te geven. Cruciaal is het vertrouwen van en het draagvlak bij medewerkers voor de nieuwe leidinggevenden, naast draagvlak bij burgemeesters en Openbaar Ministerie. Medewerkers hadden daarom invloed op het selectieproces: zij leverden inbreng bij het opstellen van het profiel en waren onderdeel van de selectiecommissies.

Nabij, flexibel, deskundig en samen
Politiechef Stoffel Heijsman geeft aan dat de politie in Oost-Nederland met deze nieuwe leidinggevenden haar ingezette koers voort zet. “Het is mijn stellige overtuiging dat het verbeteren van veiligheid en het veiligheidsgevoel gerealiseerd kan worden door het organiseren van nabijheid, flexibiliteit, deskundigheid en samenwerking met andere partners en burgers. Dat kreeg in 2013, vanaf de start van de nationale politie, al vorm en daar gaan we mee door. Ik heb er alle vertrouwen in dat de nieuwe leidinggevenden dit ook verder uitdragen.”

De politie is op grotere schaal georganiseerd, maar het politiewerk blijft nabij de burger met lokale basisteams en een fijnmazig netwerk van wijkagenten dat de komende maanden steeds meer vorm krijgt met de invulling van zo’n tweehonderd vacatures. De schaalgrootte van de eenheid Oost-Nederland biedt de mogelijkheid om -niet gehinderd door grenzen- flexibel politiemensen in te zetten; op de plekken en de momenten die er toe doen. Zo kan de politie op adequate wijze expertises en speciale teams op de been brengen en houden, die direct bijdragen aan de veiligheid in de buurt.