Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de organisatie van de jeugdzorg. Daarom zijn afspraken gemaakt met maatschappelijke partners. Gezinnen krijgen sneller jeugdhulp van hulpverleners dichterbij huis en met zo min mogelijk bureaucratische regels. Jongeren en ouders krijgen meer regie en zeggenschap over de hulp die ze krijgen. Er wordt ook meer inzet van hen zelf en het sociale netwerk gevraagd.

De gemeente wil dat jeugd veilig en gezond opgroeit, haar talenten kan ontwikkelen en nu en later naar vermogen deelneemt aan de maatschappij. Lukt dat even niet, dan bekijken betrokken organisaties samen met de jeugdige en zijn/haar gezin of en welke vorm van begeleiding, behandeling of bescherming nodig is.

De gemeente doet dat niet zelf, maar financiert maatschappelijke organisaties die de problemen herkennen en hulp verlenen. De mensen die nu al zorg ontvangen, houden in 2015 dezelfde zorg bij dezelfde hulpverlener/organisatie als dat nodig is.

Gezinscoaches

Belangrijk onderdeel van Van Wieg naar Werk 4.0 zijn de gezinscoaches. Een gezin met ondersteuningsbehoefte, kan hulp krijgen van een gezinscoach. Deze werkt samen met hulpverleners met kennis van opvoeden en opgroeien, psychische problemen en verstandelijke handicaps. De gezinscoaches zijn dichtbij de gezinnen te vinden, op school of ergens anders in de wijk. Ze bieden advies en hulp.

Familiegroepsplan

De vraag van het gezin wordt vastgelegd in een familiegroepsplan. Hierin staat wat het gezin en het sociaal netwerk zelf kunnen doen en waar nog verdere hulp bij nodig is. Dit plan is leidend voor alle hulp die volgt. Samen met het gezin bekijkt de gezinscoach, eventueel met betrokken organisaties, wanneer andere hulpverleners ingeschakeld moeten worden. Dat kan bijvoorbeeld hulp zijn bij schulden, hulp voor de ouder zelf of specialistische jeugdhulp.

Samenwerkingspartners

Onderwijs is belangrijk voor elk kind. Daarom wordt de school bijna altijd bij het familiegroepsplan betrokken. De huisarts, jeugdarts en medisch specialisten zijn belangrijke personen in het leven van elk gezin. Zij mogen verwijzen naar alle vormen van jeugdhulp en werken hierbij nauw samen met de gezinscoach en Beraad voor Extra Aandacht (BEA) voor zwaardere vormen van zorg.

Regionale contracten

Voor de Transitie Jeugdzorg werken de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle (Regio IJsselland) samen. Voor veel jeugdhulp sluiten de gemeenten regionale contracten. Deels omdat samenwerking tussen gemeenten verplicht is, maar ook omdat gezamenlijk opdrachtgeverschap goedkoper en beter is. Zoveel mogelijk geld en inzet kan daardoor naar de daadwerkelijke zorg gaan.

Aansluiting op basisvoorzieningen

Veel zaken worden in 2015 en 2016 verder ontwikkeld. Denk aan goede aansluiting op:

  • de basisvoorzieningen (kinderopvang, jeugd- en jongerenwerk etc.)
  • de gezinscoaches
  • de sociale wijkteams
  • het BEA
  • het Centrum voor Jeugd en Gezin
  • het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Over de invoering van ‘Passend Onderwijs’ zijn goede afspraken gemaakt. Ook is een goed informatiesysteem nodig voor hulpvragers, hulpverleners, instellingen en bestuurders.