Deventer – Het college heeft de voorjaarsnota voor 2014 vastgesteld en aangeboden aan de raad. In de voorjaarsnota doet het college voorstellen om te komen tot een structureel sluitende begroting voor 2015. De totale begroting van Deventer bedraagt rond de € 300 miljoen.

Bij de presentatie van het bestuursakkoord was duidelijk dat bezuinigingen noodzakelijk zijn voor een structureel sluitende begroting voor 2015. Het college stelt nu voor om volgend jaar € 2,1 miljoen te bezuinigen. Met de voorgestelde bezuinigingsopties blijven de ambities uit het bestuursakkoord overeind.

Logo gemeente Deventer

Subsidies

Het college stelt voor om bij de huidige bezuinigingsoperatie niet te bezuinigen op de gesubsidieerde instellingen. Betrokken organisaties moeten voor 1 juli duidelijkheid hebben over de hoogte van hun subsidie. Daardoor ontbreekt nu de tijd om met de organisaties een gezamenlijk bezuinigingsproces te kunnen voeren.

Decentralisaties

In 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de Participatiewet, de AWBZ en de jeugdzorg. De financiële consequenties daarvan zijn nog niet geheel te overzien. Daarom stelt het college voor eenmalig € 4,2 miljoen te reserveren om onverwachte tegenvallers op te vangen.

Speelgoedmuseum

Het college stelt voor volgend jaar € 350.000 beschikbaar te stellen voor het speelgoedmuseum.

Bezuinigingen 2016

Dit najaar komt het college met voorstellen voor aanvullende en mogelijk vervangende bezuinigingen vanaf 2016. Deze voorstellen worden opgesteld in samenspraak met onder meer de gesubsidieerde instellingen. Ook de raad krijgt dit najaar de ruimte om zich in overleg met de samenleving een mening te vormen.

Behandeling in de raad

In juni behandelt de gemeenteraad de bezuinigingsvoorstellen van het college.

Extra bijeenkomst raad op 19 juni

Wilt u uw mening geven over de Voorjaarsnota 2014? Dat kan op 19 juni. De raad heeft dan een extra bijeenkomst ingepland (‘Raadstafel’). Inwoners en andere belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht. Aanmelden is noodzakelijk.

  • aanmelden tot uiterlijk 16 juni
  • mail: griffie@deventer.nl
  • telefoon: 0570 – 693230
  • donderdag 19 juni, Lindeboom, 19.00 uur